روشهای کاهش فشار روانی :

⭕️پسخوراند زیستی و آموزش آرمیدگی: در شیوه آموزش به کمک پسخوراند (biofeedback ) شخص درباره برخی جنبه های حالت فیزیولوژیایی خود اطلاعاتی (پسخوراند ) دریافت نموده و بعد تلاش می کند آن حالت را تغییر دهد . قبلاً فرض می شد که فرایند های فیزویولوژیایی تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار از نوع ضربان قلب و فشارخون فرایندهایی خود مختار هستند که نمی توان بر آنها کنترل ارادی داشت اما آزمایشهایی که دهه ۱۹۶۰ صورت گرفت نشان داد که می توان با روش شرطی سازی عامل موشها را به کاهش و افزایش ضربان قلب خود واداشت در پی آن پژوهشهای آزمایشگاهی نشان داد که افراد انسانی نیز می توانند یاد بگیرند که هر دو کار کرد یاد شده را تغییر دهند . هنوز کار برد پسخوراند زیستی و آرام سازی برای درمان بیماریهایی که با فشار روانی رابطه دارند در دوره آزمایشی است و هنوز زود است که برآوردی از کارایی این شیوه ها بدست داد .
⭕️شیوه آرمیدگی : برای آرمیدگی ( relaxation‌) شیوه های گوناگونی مطرح شده است در شیوه جاکوبسون شانزده گروه ماهیچه بدن سخت و شل می شود . آرمیدگی نوعی یادگیری است تمرین آرمیدگی دو نوبت در روز ظرفیت آرام گرفتن را بیشتر می کند بنابراین در موقعیت های استرس زا تنها یک کلمه خواهید گفت « آرام ، آرام … » و بیشتر احساس آرامش خواهید کرد .

⭕️ورزش : اگر ورزش کنید و وضعیت جسمی خود را به حالت طبیعی و مناسب نگهدارید نسبت به زمانی که از نظر جسمی وضعیت خوبی ندارید کمتر مضطرب و افسرده خواهید شد .
⭕️اعتماد کردن : اضطرابها ،‌ تعارضها تنشها و کسالتهای خود را با اعضای خانواده و با دوستان صمیمی در میان بگذارید .
⭕️ارزشیابی موقعیت : علت فشار روانی خود را به روشنی تعیین کنید آیا علاقه دارید از مکانیسمهای سازگاری با حل مسئله کمک بگیرید یا ترجیح می دهید از مکانیسمهای سازگاری با هیجان فشار روانی بهره بگیرید ؟

?عوامل مؤثر در تحمل فشار روانی :
⭕️پیش بینی پذیری : اگر شخص بتواند فشار روانی را پیش بینی کند از شدت آن کاسته می شود .
⭕️امکان کنترل طول دوره فشار روانی : کنترل داشتن بر طول دوره یکی رویداد استرس زا نیز از شدت فشار می کاهد .
⭕️ارزیابی شناختی : درک شخص از یک رویداد استرس آور به برآورد او از درجه تهدید آمیز بودن آن رویداد بستگی دارد .
⭕️احساس کارآیی : اطمینان خاطر فرد به اینکه قادر است یک موقعیت استرس آور را به خوبی کنترل کند .
⭕️حمایتهای اجتماعی : امکان دارد که حمایت های عاطفی و توجه مردم فشار روانی را قابل تحمل تر کند و همچنین تحمل فشار روانی وقتی آسان تر است که عامل تنش زا به زندگی دیگری هم اثر گذاشته باشد مثل فاجعه های همه گیر ( سیل و زلزله و طوفان و جنگ ) که غالباً نیکوترین رفتارها را در مردم بر می انگیزد .
?سایر شیوه های کنترل : شیوه توقف فکر – استفاده از یک شی پل زننده – بازیهای ذهنی – فعالیت رفتاری