دولت شهر زمین و دولت شهر خدا

 آگوستین (۳۵۴ـ۴۳۰ پس از میلاد) در اثر مشهورش شهر خدا درباره ۲ نوع دولت شهر صحبت می کند؛ دولت شهر زمین و دولت شهر خدا. دولت شهر زمین بر اساس منافع و مالکیت است و افقی فراتر از این امور ندارد٬ اما دولت شهر خدا افقش ابدیت است. دولت شهر خدا باید الگوی دولت شهر زمین قرار گیرد. آگوستین می گوید عشق به خود تا خوارشمردن خدا٬ دولت شهر زمین را بنا می گذارد و عشق به خدا تا خوارشمردن خود٬ دولت شهر آسمان را تشکیل می دهد . طبیعی است در چنین دیدگاهی٬ شهروندی خوب و عاشق خداست که شهر خدا و دولت شهر آسمانی را بنا می نهد. شهروندان دولت شهر آسمانی نیکوکار٬ خدمت گزار یکدیگر و فرمان بردارند؛ اما ساکنان دولت شهر زمینی٬ اهل فساد و دروغ.

 

دسترسی به انواع پرسشنامه های استاندارد، با روایی،  پایایی، روش نمره گذاری و منابع معتبر

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار پیشرفته SPSS

مبانی نظری و پژوهشی متغیر های مختلف

مطالب متنوع روش تحقیق، مدیریت و …

انواع  پاورپونت

عضویت در کانال تلگرام