به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

دانلود رایگان ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﻣﺤﻮر I در DSM-IV STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR DSM-IV AXIS I DISORDERS

0

 دانلود رایگان ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﻣﺤﻮر I در DSM-IV

STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR DSM-IV AXIS I DISORDERS

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.