به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تحلیل داده های آماری با SPSS، PLS، Amos & Maxquda

0

تحلیل با PLS:

انواع

مدل سازی واریانس محور،  مدل درونی (ساختی) و بیرونی (اندازه گیری) ، مدل های انعکاسی و ساختی، مدل های اثر کل، میانجی جزئی و میانجی کامل ، اثر میانجی تعدیل شده ، تحلیل تعدیل گر با متغیر کیفی، تحلیل ناهمگنی، مدل های بازگشتی و غیر بازگشتی و مدل دارای مولفه سلسله مراتبی، سازه تک آیتمی، اعتبار همگرا، اعتبار ممیز در سطح معرف و عامل، قابلیت اعتماد Relability  ضریب آلفای کرونباخ، ضریب قابلیت اعتماد ترکیبی ، ضریب رگرسیون و ضریب تعیین، شاخص SRMR، ارزیابی مدل ها، مدل رگرسیونی با سازه تک آیتمی، مدل رگرسیون چند گانه، هم  خطی و معیار ارزیابی آن، شاخص تحمل و VIF، اندازه اثر F – SQuars، توان پیش بینی کنندگی مدل ها و عامل ها ، تکنیک Blian Folding یا چشم پوشی، رویکرد متناهی آمیخته Fimix، مرکزی سازی، متعامد سازی، خودگردان سازی Bootstraping، شاخص نیکویی برازش (Gof) و … انجام می گیرد.

جهت سفارش تحلیل روی لینک زیر کلیک فرمائید.

سفارش تحلیل داده های آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.