به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تحلیل داده های آماری با SPSS، PLS، Amos & Maxquda

0

تحلیل هایSpss : 

کلیه آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک از جمله:

آزمون دو جمله ای، کای اسکوئر، مان ویتنی، ویلکاکسون، مک نمار، کروسکال والیس، بنفرونی، فریدمن کوکران، کاپای کوهن،  انواع آزمون های تی( تک نمونه، مستقل و وابسته) ، تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه، چند متغیره، تحلیل کوواریانس، تحلیل میانجی، تحلیل تعدیل گر،  آزمون های همبستگی ( پیرسون، اسپیر من ، اتا، کرامر ، کندال بی و سی و …) تحلیل رگرسیون(دو متغیره، چند تغیره و لجستیک) ،تحلیل ممیز، تحلیل خوشه ای،  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، KMO، چرخش عاملی ، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ( آلفای کرونباخ، دونیمه کردن و …) ، اعتبار همگرا AVE، بررسی نرمالیتی ، همگنی و استقلال متغیر ها  و … انجام می گیرد.

جهت سفارش تحلیل روی لینک زیر کلیک فرمائید.

سفارش تحلیل داده های آماری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.