به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تحلیل  داده های آماری با نرم افزار های کمی و کیفی  SPSS ، Amos, PLS, maxquda, NVivo   با قیمت ارزان و کیفیت بالابه

0

تحلیل استنباطی  با SPSS:

 • بررسی نرمال بودن داده ها با روش های استنباطی
 • تحلیل عاملی اکتشافی انواع آزمون ها و پرسشنامه ها
 • بررسی پایایی Reliability مطالعه و ضریب آلفای کرونباخ
 • انواع آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک: مانند
 • تحلیل انواع رگرسیون  خطی
 • ·         انواع مدل‌های رگرسیونی غیرخطی Nonlinear Regression
 • مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک Logistic Regression
 • انجام انواع تحلیل‌های عاملی Factor Analysis
 • تحلیل‌های آماری پیوسته General Linear Model
 • آنالیز کواریانس یک و چندبعدی ANCOVA و MANCOVA
 • آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis و تحلیل ممیزی
 • ضریب کاپا توافق کل، توافق تصادفی و غیر تصادفی
 • خوشه‌بندی داده‌ها Clustering و تحلیل K-Means Cluster
 • بررسی آزمون‌های میانگین و نسبت در یک و چند جامعه
 • آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری مستقل و وابسته
 • آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
 • آزمون‌های آنالیز واریانس One-two way و Post Hoc
 • بررسی جدول مقایسه‌های چندگانه در آنالیز واریانس
 • آزمون کای-اسکوئر Chi-square و فرضیه استقلال کمیت‌ها
 • استفاده از Automatic Linear Modeling در رگرسیونی
 • ضرایب همبستگی Pearson ، Spearman و Kendall’s
 • و …
 • تحلیل با نرم افزار هی ایموس (Amos) و پی ال اس  PLS
 • رسم انواع مدل ها
 • انجام تحلیل عاملی تأییدی
 • مدل های رگرسیون ساده و چند گانه
 • ماتریس های کوواریانس و همبستگی
 • مدل های مسیر
 • مدل های عاملی تأییدی
 • تحلیل  میانجی
 • تحلیل تعدیل گر
 • مدل های آشیان و غیر آشیان
 • مدل های بازگشتی
 • مدل عاملی مرتبه دوم
 • مدل های معادله ساختاری
 • هم خطی و شاخص تحمل
 • خودگردان سازی و بررسی معناداری پارامتر ها
 • نرمالیتی چند متغیره
 • ارائه شاخص های برازش مدل
 • مقایسه مدل ها
 • اصلاح مدل ها
 • اعتبارسنجی پرسشنامه ها (اعتبار همگرا، اعتبار ممیز، پایایی با ضریب آلفای کرونباخ ، روایی،
 • و …
 • تعین حجم نمونه با نرم افزار پیشرفته IBM SPSS Sample power
 • تحلیل های کیفی با نرم افزارهای کیفی  Maxqdq   و  NVivo
 • مقوله بندی و مضمون بندی داده های حاصل از مصاحبه، فیلم، عکس، متن، تصویر ،  PDF ، صوت و …
 • ارائه به وسیله جداول و گراف های زیبا
 • هزینه تحلیل ها بسیار پایین و در حدود 500 الی 700 هزار تومان خواهد بود.
 • روش های تماس با ما:
 • شماره موبایل:   09143444846 ( تماس، واتساپ، تلگرام، شاد)
 • ایمیل: abazizi1392@gmai.com
 • سایت :  rava20.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.