تحلیل آماری

تحلیل تماتیک چیست؟ روشهای شناسایی الگوها یا تم ها در بطن داده های کیفی

تحلیل تماتیک چیست؟

تحلیل تماتیک ( TA ) یک روش برای تحلیل داده های کیفی و یکی از خوشه رو ش هایی است که بر شناسایی الگوی معنایی در یک مجموعه داده تمرکز دارد (قاسمی و هاشمی،1398).

این تحلیل، فرایند شناسایی الگوها یا تم ها در بطن دادهه ای کیفی است.

به نظر براون و کلارک (2006) تحلیل تماتیک اولین روش کیفی است که باید یاد گرفته شود.

را ههای مختلفی برای تحلیل تماتیک وجود دارد.

به عنوان مثال رویکردهای (الهوجیلان ، 2012 ؛ بویاتزیس  ، 1998 ؛ جوادی و زارع، 2016 ) .

این تنوع به این معنی است که در مورد ماهیت تحلیل تماتیک نیز سردرگمی وجود دارد.

از جمله اینکه چگونه از تحلیل محتوای کیفی  متمایز می شود (ویس مرادی و همکاران، 2013 ).

هدف تحلیل تماتیک، شناسایی تم ها، یعنی الگوها در داد ههای مهم یا جالب توجه پژوهشگر است.

 از این تم ها برای پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده می کنند یا اینکه مطالبی در مورد یک مسئله می گویند (ماگویره و دلاهانت، 2017).

این چیزی بسیار بیشتر از خلاصه کردن صرف اطلاعات است.

یک تحلیل تماتیک خوب، هر چیزی را خوب درک و تفسیر می نماید و آن راحس می کند.

یک اشتباه رایج این است که از سؤالات اصلی مصاحبه به عنوان تم استفاده می کنند (کلارک و براون، 2013 ). به طور معمول، این اشتباه نشان دهندۀ این واقعیت است که داد ه ها خلاصه و سازماندهی شده اند تا اینکه

به دقت تحلیل شوند.

براون و کلارک ( 2006 )  بین دو سطح «معنایی » و «پنهان » تم ها تمایز قائل شد ه اند.

 در تم های معنایی «… تحلیلگر از درون معنی صریح یا سطحی به دنبال چیزی بیش از آنچه توسط شرکت کننده گفته یا نوشته شده نیست ».

در تم های پنهان پژوهشگر (تحلیلگر) به دنبال استخراج، فهم و استنباط معنا از دل گفته های شرکت کننده و از بطن تحلیل است.

این تم ها در مرحله ای از تحلیل تماتیک بروز می کنند که تحلیلگر با مطالعۀ کار انجا م شدۀ خود، تم جدیدی را از درون داد ه های خود کشف کند و بیرون کشد.

که در انجام پژوهش توجهی به آن نشان نداده بود یا در مفاهیم و تم های به دست آمده حضور نداشته و آشکار نشده؛

اما در گسترۀ این مفاهیم و تم ها به صورت نهفته وجود داشته است و تنها با مطالعۀ دقیقتر یافته ها قابل کشف می باشد.

این تم پنهان میتواند ردّ پای ایدئولوژی سیستم، هژمونی رسانه ای و سیاست های کلی قدرت یا دولت باشد.

منبع:

قاسمی، یارمحمد  و  هاشمی،علی .(1398).  انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای عملی و گام به گام برای یادگیری و آموزش (مورد مطالعه: مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام(. فصلنامه عمل فرهنگ ایلام. دورة بیستم، شمارۀ 64 و 65 . ص 7 الی 33.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.