تحصیل کرده واقعی کیست؟

امروز فرد تحصیلکرده ی واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند. پیتر دراکر