به خاطر ۳ چیز هیچگاه کسی رو مسخره نکن:

۱٫ چهره
۲٫ والدین
۳٫ زادگاه

چون انسان هیچ گاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

به زیباییت نناز
تو «خلقش» نکرده ای…

افتخار به اصل و نسب خودت نکن
تو «انتخابش» نکرده ای…

اگر میتوانی به
اخلاق؛
منش؛
و انسانیتت بناز…

چون خودت هستی که آن را میسازی!