برآورد نقطه ای و فاصله ای

برآورد نقطه ای و فاصله ای

هدف استنباط آماری به دست آوردن و نتیجه گیری در مورد پارامتر جامعه است.
می دانیم پارامتر جامعه مجهول است و باید از روی نمونه ای که از چامعه به دست می آید به براورد یا تخمین مقدار ان بپردازیم.
دو نوع برآوردگر یا تخمین زننده برای پارامتر جامعه وجود دارد.
۱- برآورد کننده ی نقطه ای: برآورد کننده ای را برآوردگر نقطه ای پارامتر جامعه می گوییم که تنها یک عدد را به عنوان برآوردی ( تخمینی) از پارامتر جامعه ارائه کند.
۲- برآورد کننده فاصله ای یا فاصله اطمینان: برآورد فاصله ای یا فاصله اطمینان تخمین می زند که پارامتر جامعه در میان دو عدد مشخص قرار می گیرد یا به عبارت دیگر فاصله ای را ارائه می کند که با احتمال مشخص (۱- ) پارامتر جامعه در آن فاصله قرار می گیرد.
به این فاصله (به عنوان مثال (a,b))  فاصله اطمینان و به احتمالی که این فاصله شامل پارامتر جامعه باشد درجه اعتماد یا سطح اطمینان می گوییم.
بنابراین فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای عبارت است از تخمین فاصله ای از a تا b که انتظار می رود پارامتر جامعه با احتمال (۱- ) ( سطح اطمینان) در این فاصله قرار گیرد.

 اگر عین استنباطی که از برآورد نمونه گرفته ایم به پارامتر جامعه تعمیم بدهیم برآورد نقطه ای است ” مثلاً مشاهده شده اگر ۴۰% افراد نمونه ناراضی اند و عین این را به جامعه تعمیم بدهیم و بگوییم جامعه نیز ۴۰% ناراضی اند، برآورد نقطه ای سات.

ولی اگر علاوه بر یافته نمونه مقداری به پارامتر جامعه اضافه کنیم مثلاً بگوییم ۵±۴۰% افراد جامعه ناراضی اند، برآورد فاصله ای است.

 

دسترسی به انواع پرسشنامه های استاندارد، با روایی،  پایایی، روش نمره گذاری و منابع معتبر

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار پیشرفته SPSS

مبانی نظری و پژوهشی متغیر های مختلف

مطالب متنوع روش تحقیق، مدیریت و …

انواع  پاورپونت

عضویت در کانال تلگرام