به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

انواع تحلیل داده های آماری

0

انواع تحلیل داده های آماری

  تحليل هاي آماري بردوگونه اند:

1- تحليل توصيفي

    مختص پژوهش توصيفي است كه نتايج حاصله را به گروه مورد مشاهده تعميم مي دهدوبس وهيچگونه نتيجه گيري خارج از گروه مزبور بعمل نيامده ويا قابل تعميم نخواهد بود.

2- تحليل استنباطي

    همواره محقق با جريان نمونه گيري وانتخاب يك گروه كوچك موسوم به نمونه از يك گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماري يا جمعيت اصلي سروكار دارد.

     هدف از تحليل استنباطي،  تعميم نتايج حاصله از مشاهدات درنمونه انتخابي خود به جمعيت اصلي مي باشد.

درتحليل استنباطي ازدونوع آمار بهره گرفته شده است:

1- آمار پارامتريك :

     بطور تجربي ،ساختار معيني را درباره توزيع جامعه فرض مي كنند رفتار آزمونها براي پارامترهاي دوجمله اي،پواسون از اين گونه اند،آزمون t استيودنت براي

     استنبا ط هايي  درباره ميانگين يك جامعه ومقايسه دو ميانگين ،آزمونهاي Fبراي استنباطهايي درباره واريانسها ،استنباطهاي معرفي شده براي مدلها ي رگرسيون وتجزيه وتحليل واريانس ، همه بر مبناي اين فرض هستند كه اندازه هاي پاسخ ،نمونه هايي از جامعه نرمال راتشكيل مي دهند.

2-آمار ناپارامتريك(غيرپارامتري):

    بخش اساسي از شيوه هاي استنباط است كه تحت دامنه وسيع تري از شكل هاي توزيع جامعه معتبراست، اصطلاح ناپارامتري،از اين واقعيت نتيجه مي شود كه كاربرد اين شيو ه هابه مدل بندي جامعه برحسب يك شكل پارامتري

   معين منحني هاي چگالي ،مثل توزيع هاي نرمال نيازي ندارد،در آزمون فرضها ، آمارهاي آزمون پارامتري نوعا بعضي جنبه هاي ساده داده هاي نمونه را مورد استفاده قرار مي دهند.

محدوديت هاي آمار پارامتريك

  1- توزيع آماره هاي روش پارامتريك ونقاط در صد جدول بندي شده آنها وقتي معتبرند كه توزيع جامعه تحت مطالعه تقريبا نرمال باشد .

  2- شيوه هاي پارامتري به آن مشاهداتي كه بر حسب مقياس اندازه گيري مشخصي ثبت شده اند ودر نتيجه به استفاده صريح از جنبه هاي عد د ي معين داده ها ، مثل ميانگين نمونه ، انحراف معيار نمونه ومجموعه توانهاي دوم ديگر نياز دارند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.