به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ارکان مقاله

0

ارکان مقاله

صاحب نظران براي مقاله 4 رکن قایل شده اند : موضوع ، مقدمه ، متن ، نتیجه.

  • موضوع: عنوان هاي مقاله ها ممکن است ، یک کلمه باشند ، مانند: جنگ، صلح، امید، طوفان، فساد امنیت، نیازو ماننداینها . یاازدوکلمه درست شده باشد. مانند:دردکار، مرگ گرگ، پول و شیطان و….موضوع مقاله راممکن است، چندکلمه تشکیل دهند. مانند: طوفان درسرزمینهاي مغرب، بزرگترین مردجهان، و…. همچنین ممکن موضوع مقاله یک جمله ي خبري پرسشی و یا دستوري باشد.

  • مقدمه : همیشه نمیتوان یک نویسنده راملزم دانست که مقاله ي خود را بامقدمه آغاز کند ، واین بستگی به ذوق وسلیقه ي نویسنده دارد.

  • متن: متن که پایه اي ترین بخش مقاله است ، وبدرستی دربردارنده ي پیام نویسنده است ، باید به تجزیه و تحلیل وتفسیر مسئله پرداخت وموضوع را با بیان دلایل روشن و قابل قبول به اثباط رساند.

  • نتیجه گیري: درمقاله نتیجه گیري چندان موردتوجه نیست و بیشترنویسندگان زبردست پیام خود رادرمتن به آگاهی خواننده میرسانند و نتیجه گیري وداوري رابه دوش خواننده می گذارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.