آموزش Spss (جدول فراوانی )

  • تفاوت درصد و درصد معتبر در جدول فراوانیspss:

  • درصد یعنی درصد ازافراد که در نمونه آورده شده اند و شامل میزینگ(از دست رفته) هم می شود. ولی درصد معتبر درصد افرادی است که به سوال ما پاسخ داده اند و شامل میزینگ نمی شود . بنابراین درصد بر اساس کل نمونه مورد مطالعه حساب می شود و درصد معتبر بر اساس تعداد کل افرادی که به سوال ما جواب داده اند.دصد معتبر یا برابر با درصد یا بزگتر از آن است. اگر بدون پاسخ نداشته باشیم درصد معتبر برابر درصد است و اگر بدون پاسخ داشته باشیم همواره از آن بیشتر است.