آموزش انگلیسی برای نوآموزان ( حیوانات خانگی و مزرعه)

 آموزش انگلیسی برای نوآموزان ( حیوانات خانگی و مزرعه)

آموزش انگلیسی برای نوآموزان ( حیوانات خانگی و مزرعه)

در این درس می خواهیم با نام برخی حیوانات خانگی و مزرعه در زبان انگلیسی آشنا شویم. لیست زیر شامل حیوانات خانگی بسیار محبوب در آمریکا و اروپا می شود. ممکن است برخی از این حیوانات در ایران خیلی محبوب نباشند.

حیوانات خانگی به انگلیسی

معمولا در زندگی روزمره مان بیشتر با این گونه های جانوری روبه رو می شویم. هم در خانه ها و هم در خیابان ها، این حیوانات خانگی را می بینیم. بنابراین، حتی زمانی که برای اولین بار به زبان انگلیسی با افراد بومی انگلیسی زبان صحبت می کنید، مکالمه تان شامل نام حیوانات خانگی خواهد بود.

حیوانات خانگی
 • Dog: dɒɡ/ dog سگ
 • Puppy: ˈpʌp.i/ papi توله سگ
 • Turtle: ˈtɜː.təl/ törtle لاک پشت
 • Rabbit: ˈræb.ɪt/ rebit خرگوش
 • Parrot: ˈpær.ət/ perıt طوطی
 • Cat: kæt/ ket گربه
 • Kitten: ˈkɪt.ən/ kitın بچه گربه
 • Goldfish: ˈɡəʊld.fɪʃ/ goldfiş ماهی قرمز
 • Mouse: maʊs/ maus موش
 • Hamster: ˈhæm.stər/ hemstır همستر

حیوانات مزرعه به انگلیسی

مکان هایی که با این حیوانات روبه رو می شویم، جدا از فروشگاه هایی است که حیوانات خانگی را می فروشند. تصور کنید شما به سوپرمارکت یک کشور خارجی رفته اید و قصد دارید یک تکه گوشت گاو بخرید، به همین ترتیب اگر به جای “kaaw” بگویید “kow” یا “cow” ممکن است کارکنان فروشگاه حرف شما را درک نکنند و ندانند که شما چه می خواهید. در همین مرحله، پیشنهاد می کنیم لیستی را که تهیه کرده ایم و شامل نام حیوانات به انگلیسی با تلفظ آنها برای شماست، را بررسی کنید.

حیوانات مزرعه
 • Cow: kaʊ/ kaav گاو
 • Duck: dʌk/ dak اردک
 • Shrimp: ʃrɪmp/ şırimp میگو
 • Pig: pɪɡ/ pig خوک
 • Goat: ɡəʊt/ got بز
 • Crab: kræb/ kreb خرچنگ
 • Bee: biː/ bii زتبور عسل
 • Sheep: ʃiːp/ şiip گوسفند
 • Fish: fɪʃ/ fiş ماهی
 • Dove: dʌv/ dav کبوتر
 • Chicken: ˈtʃɪk.ɪn/ çikın مرغ
 • Horse: hɔːs/ hors اسب

پرندگان به انگلیسی

صدها پرنده وجود دارند که ما حتی نام آنها را نشنیده ایم. اما برخی از پرندگان وجود دارند که شما می خواهید سرپرستی آنها را قبول کنید و گاهی اوقات فقط می خواهید در مقابل آنها بنشینید و گپ بزنید. از طوطی گرفته تا مرغ دریایی، همه این پرندگان قسمت قابل توجهی از گفتگوهای ما را تشکیل می دهند و این حقیقتی اجتناب ناپذیر است. ممکن است موقعیتی پیش بیاید که شما بخواهید با دوست خارجی جدید خود مکالمه ای را شروع کنید اما شاید ندانید که چگونه و از کجا صحبت را شروع کنید! در این صورت می توانید مکالمه را با گفتن یک واقعیت متفاوت و جالب از پرندگان شروع کنید؛ مثلا شما هم می دانستید که دارکوب ها می توانند دیگر دوستان کاکایی شان را از روی صدایی که دارند، شناسایی کنند؟ مطمئن باشید یادگیری اسامی حیوانات به انگلیسی با تلفظ، می تواند راهگشای شما در اکثر موقعیت ها باشد.

پرندگان
 • Crow: krəʊ/ kraw کلاغ
 • Peacock: ˈpiː.kɒk/ pikak طاووس
 • Sparrow: ˈspær.əʊ/ sparov گنجشک
 • Pigeon: ˈpɪdʒ.ən/ picın کبوتر
 • Hawk: hɔːk/ howk شاهین
 • Bald eagle: ˌbɔːld ˈiː.ɡəl/ bold igıl عقاب طاس
 • Parrot: ˈpær.ət/ perıt طوطی
 • Flamingo: fləˈmɪŋ.ɡəʊ/ flamingo فلامینگو
 • Seagull: ˈsiː.ɡʌl/ sigall مرغ دریایی
 • Ostrich: ˈɒs.trɪtʃ/ ostriç شتر مرغ
 • Blackbird: ˈblæk.bɜːd/ blek börd مرغ سیاه
 • Robin: ˈrɒb.ɪn/ robin سینه سرخ
 • Swan: swɒn/ swen قو
 • Owl: aʊl/ awl جغد
 • Woodpecker: ˈwʊdˌpek.ər/ wudpekır دارکوب

پستانداران به انگلیسی

ما می توانیم به دسته بندی ای از حیوانات بپردازیم که بیشتر در نمایش های تلویزیونی، فیلم ها و مهمتر از همه در فیلم های مستند مشاهده می کنیم. مستندهایی که به زبان های بومی تماشا می شوند، همیشه لذت بیشتری دارند. اگر بتوانید به سطح خوبی در آموزش زبان انگلیسی برسید، می توانید آنگونه فیلم ها را بدون زیرنویس تماشا کنید؛ هیچ چیزی بهتر از این احساس وجود ندارد. یادگیری نام حیوانات به انگلیسی با تلفظ در اینجا هم برایتان مفید واقع خواهد شد. مخصوصا در فیلم های مستند، چون در آنها پستانداران زیادی ذکر شده است، شما باید پس از یادگیری معانی آنها، بر تلفظ ها تسلط داشته باشید. در زیر می توانید به لیست رایج ترین پستانداران دست پیدا کنید.

پستاندار
 • Lion: ˈlaɪ.ən/ layın شیر
 • Panda: ˈpæn.də/ penda پاندا
 • Walrus: ˈwɔːl.rəs/ wolrus گراز دریایی
 • Otter: ˈɒt.ər/ ottır سمور
 • Kangaroo: ˌkæŋ.ɡərˈuː/ kenguru کانگورو
 • Monkey: ˈmʌŋ.ki/ manki میمون
 • Mole: məʊl/ mol موش کور
 • Elephant: ˈel.ɪ.fənt/ elefınt فیل
 • Giraffe: dʒɪˈrɑːf/ cireef زرافه
 • Fox: fɒks/ foks روباه
 • Hedgehog: ˈhedʒ.hɒɡ/ hechog خارپشت
 • Deer: dɪər/ diır گوزن
 • Ox: ɒks/ ox گاو نر

حیوانات وحشی به انگلیسی

اکنون نوبت به سایر گونه های جانوری رسیده که بیشتر می توانیم در مستندها آنها را ببینیم؛ بله درست حدس زدید، منظورمان حیوانات وحشی است. یادگیری اسامی حیوانات به انگلیسی با تلفظ، خصوصا حیوانات وحشی بسیار مهم است. بیایید فرض کنیم که شما در یک منطقه روستایی در خارج از کشور هستید و دوست شما از دور شما و محیط اطرافتان را می بیند و در مورد یک خرس بزرگ به شما هشدار می دهد. در این وضعیت، اگر شما تلفظ کلماتی که می گوید را ندانید، این بدشانسی می تواند مرگبار برایتان تمام شود. به همین ترتیب، اگر دوستانتان به شما فریاد بزنند Bear” (beır) ” و شما آن را با Beer” (biır)” اشتباه بگیرید، این می تواند پایان غم انگیزی برایتان باشد.

حیوان وحشی 
 • Camel: ˈkæm.əl/ kemıl شتر
 • Starfish: ˈstɑː.fɪʃ/ starfiş ستاره دریایی
 • Alligator: ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/ elegeytır تمساح
 • Tiger: ˈtaɪ.ɡər/ taygır ببر
 • Bear: beər/ beır خرس
 • Raccoon: rækˈuːn/ rakuun راکون
 • Crocodile: ˈkrɒk.ə.daɪl/ krokodayl سوسمار
 • Dolphin: ˈdɒl.fɪn/ dolfin دلفین
 • Snake: sneɪk/ snek مار
 • Elk: elk/ elk گوزن شمالی
 • Gorilla: ɡəˈrɪl.ə/ gorilla گوریل
 • Bat: bæt/ bet خفاش
 • Hare: heər/ her خرگوش صحرایی
 • Toad: təʊd/ tod وزغ
 • Frog: frɒɡ/ frog قورباغه
 • Rat: ræt/ ret موش صحرایی
 • Badger: ˈbædʒ.ər/ becır گورکن
 • Lizard: ˈlɪz.əd/ lizard مارمولک

وقت تمرین امیدواریم لیست دسته بندی شده از انواع حیواناتی که در این مقاله ارائه دادیم، برایتان مفید واقع شود. در حقیقت یادگیری اسامی حیوانات به انگلیسی با تلفظ، نیاز به تمرین و مرور منظم دارد. کافی است چند دقیقه در روز وقت بگذارید و این واژگان را تمرین کنید. می توانید پاسخ سوالات تان را روی یک برگه بنویسید یا تمرین کنید و یا با صدای بلند با خود یا با یک شریک صحبت کنید. به یاد داشته باشید، تمرین تنها راه برای بهبود زبان انگلیسی است! لازم به ذکر است که یکی از بهترین روش ها جهت تمرین مداوم زبان، شرکت درکلاس های آموزش آیلتس و پس از آن، گذراندن آزمون آیلتس خواهد بود. جمع بندی یادگیری اسامی حیوانات به انگلیسی با تلفظ چه در یک مستند باشد و چه در زندگی روزمره ما، نام حیوانات در بیشتر مکالمات ما تا زمانی که زنده هستیم، وجود دارد. از نوع گوشتی که می خورید تا شیری که می خواهید بنوشید، همه و همه با اسامی حیوانات در ارتباط است. در این مرحله رفتار عاقلانه، تشخیص صحیح تلفظ کلمات انگلیسی از صورت غلط آنهاست، نه فکر کردن به اینکه معنی کلمه به چه چیزی نزدیک است؟ شما باید این لیست را کاملا در ذهن خود نگه دارید و برای کلمات دیگری که اغلب در زندگی روزمره با آنها روبه رو می شوید، می توانید موارد جدید را جستجو کنید و یاد بگیرید. البته افرادی که انگلیسی، زبان مادری شان است هم نام همه گروه های حیوانات را نمی دانند. بنابراین نگران حفظ کردن اسامی همه حیوانات نباشید.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *