آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس (LWMAT)

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس [۱](LWMAT)

دخالت و تأثیرگذاری فعال خانو اده به عنوان مبدا ظهور و بروز عواطف انسانی، کانون صمیمانه ترین

روابط میان افراد ، در ارتباطات و تعام لات بین فردی امری به خوبی شناخته شده و مورد تأیید استدخالت و تأثیرگذاری فعال خانو اده به عنوان مبدا ظهور و بروز عواطف انسانی، کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد ، در ارتباطات و تعام لات بین فردی امری به خوبی شناخته شده و مورد تأیید است  ( مومن زاده و همکاران، ۱۳۸۴). ازدواج نهادی اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد و در آن زن ومرد از طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز و آیین و شعائر و عشق به هم جذّب می شوند و آزادانه و به طور کامل تسلیم یکدیگر شده تا واحد پویای خانواده را ایجاد کنند (برنو ۲۰۰۹ ). خانواده محیطی مقدس، با صفا و به تعبیر قرآن، محل سکون و آرامش واقعی است.

خانواده از خود ازدواج ایجاد می شود؛ این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی از ارکان عمده نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود و در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنّت و رسوم و ارزش های والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبت های پایدار اجتماعی و روابط میان افراد و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسان ها به حساب آورد )سیف، ۱۳۶۸).   یکی از عوامل بسیار مهم در رضایتمندی و سازگاری زناشویی، سبک های دلبستگی زوجین در بزرگسالی است (استادی، ۱۳۹۳). این ابزار ۱۵ سوالی یکی از اولین مقیاس های کوتاه برای سنجش سازگاری زناشویی است که توسط هاروی جی – لاک و کارل ام . والاس ( ۱۹۵۹) ساخته شده است.

به همراه ۶ مقاله رایگان مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT)