تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

آزمون استقلال (independent test )

آزمون استقلال (independent test )

آزمون استقلال( Independent test) یا خی دو پیرسون ( ( pearson Chi-square test))   و در واقع یک نوع آزمون ناپارامتری حی دو است.  یک روش آماری است که برای بررسی واقعیت استقلال بین دو متغیر استفاده می‌شود. این آزمون وجود رابطه‌ای معنی‌دار بین دو متغیر، بررسی می‌کند. هدف این آزمون بررسی وجود استقلال بین دو متغیر کیفی یا یک متغیر کیفی و یک متغیر کمی است. ولی اگر هردو متغیر کمی باشد از ضریب همبستگی استفاده می شود.

در آزمون استقلال، فرضیه صفر (null hypothesis) این است که دو متغیر مورد بررسی استقلال دارند، به عبارت دیگر رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد. در صورت رد فرضیه صفر، نتیجه می‌گیریم که دو متغیر وابسته هستند و بین آنها رابطه‌ای وجود دارد.

منظور از استقلال در اینجا، عدم وابستگی یا کوچک بودن رابطه بین دو متغیر است. اگر دو متغیر وابسته باشند، به عبارت دیگر رابطه‌ای بین آنها وجود داشته باشد، آزمون استقلال نتایج متفاوتی را نشان خواهد داد.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

در آزمون خی دو، فراوانی مشاهده شده ( FO) با فراوانی مورد انتظاری (FE)  که بر اساس استقلال دو متغیر محاسبه می شود، مقایسه می شود. این آزمون وقتی استفاده می شود که حداقل فراوانی در هر گروه حداقل 1 نفر و 20 درصد گروه ها فراوانی بیش از 5 داشته باشد. از تفاوت های آزمون استقلال (خی دو دو متغیری) و آزمون نیکویی برازش (خی دو تک متغیری ) چگونگی محاسبه فراوانی مورد انتظار (E) است.

برای انجام آزمون استقلال، معمولاً از جدول ترکیبیاتی یا نمودار توزیع احتمال استفاده می‌شود. در صورتی که مقادیر مشاهده شده در نمونه به طور قابل توجهی از انتظارات نظری (مقادیر مورد انتظار در صورت استقلال) متمایز باشند، می‌توان نتیجه گرفت که دو متغیر وابسته هستند و استقلال بین آنها وجود ندارد.

به طور کلی، برای انجام آزمون استقلال می‌توان از روش‌های مختلفی مانند آزمون کای-دو (Chi-square test) استفاده کرد. این آزمون برای بررسی استقلال بین دو متغیر بیانیه‌ای یا دسته‌ای استفاده می‌شود. همچنین، آزمون استقلال فیشر (Fisher’s exact test) برای مواردی که حجم نمونه کوچک است و آزمون من ویتنی (Mann-Whitney U test) برای داده‌های رتبه‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل استنباطی چیست؟

نوشته

ترجمه رایگان با هوش مصنوعی،  ترجمه pdf (مقاله، پایان نامه و … ) در سه سوت!

نوشته

آیا آزمون احتمال دقیق فیشر  از  آزمون کای-دو  مناسب تر است؟

نوشته

آزمون دقیق فیشر (Fisher’s exact test)

نوشته

دانلود کامل ترین پکیج پرورش قارچ  (6 جزوه آموزشی + 4 نمونه سوال بابیش از 1550 سوال)

نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *