به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری

محصولs

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ( ﻣﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391) ﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391)

50,000 ریال – خرید

مقیاس ترس از کرونا (ویسی و همکاران ، 1399 ) (FDCS ) Fear of Disease Coronaviruses Scale

50,000 ریال – خرید

مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398) Corona Disease Anxiety Scale

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998) innovative Behavior Questionnaire ( Counter , 1998 )

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه تسهیم دانش (یان پو، 2013 )

50,000 ریال – خرید

مقیاس خودکارآمدي اجتمـاعی )اسـمیت و بتـز، 2000 ( Social Self-Efficacy Scale

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی - رفیعی و همکارانش (1394) Bonding and Bridging Social Capital

50,000 ریال – خرید

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989)

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

50,000 ریال – خرید

نظرات بسته شده است.