به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

فروشنده

پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش و آﻗﺎﯾﯽ)

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه سنجش نگرش درباره کتاب الکترونیکی CAS (1984)

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389)

50,000 ریال – خرید

مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)

50,000 ریال – خرید

ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )

50,000 ریال – خرید

مقیاس خودکارآمدي جنسی- کنش وري نعوظی

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان The International Index of Erectile Function Questionnaire (IIEF‐15)

50,000 ریال – خرید

  پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)  

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988) Narcissistic Personality Inventory (NPI )

50,000 ریال – خرید