بایگانی برچسب: s

مقاله نویسی، پایان نامه نویسی

محاسبه گر حجم نمونه برای مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) کوواریانس محور

محاسبه گر حجم نمونه برای مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) کوواریانش محور

مبحث حجم نمونه و نحوه محاسبه آن یکی از مباحث کلیدی در تحقیقات است که معمولاً محققین در این خصوص سوالات بسیاری دارند و در تعیین حجم نمونه دچار اشکالی اساسی هستند، چون معمولاً برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران یا جدول کرجسی و مورگان استفاده می کنند، با توجه به اینکه این فرمول ها بر اساس پارامتر نسبت طراحی شده اند در بسیاری از مورد کاربرد ندارند، لذا محققان را در دفاع از پایان نامه یا پذیرش مقاله در مجلات معتبر علمی دچار مشکل می کند.

یکی از نرم افزارهای مناسب برای تعیین حجم نمونه نرم افزار IBM SPSS Sample power است.

کتاب و فیلم آموزشی این نرم افزار توسط مدیر این سایت ساخت در دست چاپ می باشد و انشاا… به زودی چاپ خواهد شد و فیلم آموزشی آن هم در همین سایت قرار داده خواهد شد.

در این کتاب سعی شده است روش کار با این نرم افزار به صورت بسیار ساده و کاربردی، همراه با مثال های ملموسی آموزش داده شود، بطوریکه کاربر و محقق بایک بار مطالعه این کتاب، قادر خواهد بود کار با این نرم افزار را یادبگیرد.

امّا واقعیت این است که برای مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور در این نرم افزار جای مناسبی وجود ندارد ، پس وقتی محقق بخواهد برای تحلیل داده های خود از نرم افزارهای مانند  ایموس، لیزرل و … استفاده کند ، برای تعین حجم نمونه باید از فرمول ها و روش های دیگری استفاده نماید. یکی از این روش ها استفاده از قاعده سر انگشتی است و روش بهتر استفاده از محاسبه گرهای  مبتنی بر فرمولهای پیشرفته است. که روش دومی مناسبتر می باشد.

در زیر یک محاسبه گر آن لاین آمده است که می توانید برای حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور از آن استفاده نمایید.

برای محاسبه دقیق حجم نمونه بر اساس این محاسبه گر، اعداد را در جای خود بر اساس توضیحات زیر وارد نمایید.

  1. در قسمت Anticipated effect size که باید اندازه اثر مورد نظر برای آزمون مدل سازی معادلات ساختاری را وارد نمایید از قانون سه مقدار Chin در سال 1998 برای مقادیر R2 استفاده می کنید. سه مقدار چین شامل 0.19 و 0.33 و 0.67 است که محقق باید اندازه اثر 0.19 را جهت تشخیص آزمون برای این اندازه اثر وارد نماید.
  2. 2.       در گام دوم توان آزمون Desired statistical power level یا همان عکس خطای نوع دوم را باید وارد نمود که در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی این مقدار بین 80 تا 90 درصد انتخاب می شود و حداقل آزمون باید توانی برابر با 80 درصد داشته باشد.
  3. در قسمت سوم تعداد متغیر های مکنون مدل پژوهش Number of latent variables اعم از برونزا و درونزا را وارد می کنیم که در مثال زیر 5 متغیر مکنون است. که هریک بر اساس گویه هایی اندازه گیری می گردند.
  4. متغیر های آشکار یا همان  گویه های پرسش نامه یعنی Number of observed variables را وارد نمایید که در اینجا 96  متغیر آشکار یا مشاهده پذیر وجود دارد(آیتم/ سوال/ گویه)
  5. در نهایت میزان خطای نوع اول را جهت دستیابی به بازه اطمینان 95 یا 99 درصد را وارد نمایید یعنی بجای Probability level مقادیر 0.05 و یا 0.01 را وارد نمایید. البته بهتر است که هر دو در دو سناریو مختلف وارد شوند سپس بر اساس نوع مسئله، توان محقق، بودجه محقق و غیره یکی از حجم نمونه های تعیین شده انتخاب گردد.  سپس آیکون Calculate زده می شود. عدد اول ظاهر شده حجم نمونه علمی شما برای تحقیق پیش رو است.

برای محاسبه حجم نمونه مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) کوواریانش محور کلیک کنید.

برای محاسبه حجم نمونه مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) کوواریانش محور کلیک کنید.