پرسشنامه استاندارد

q110-10

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R)