بایگانی

pk5

آفات گندم

pk4

الگوریتم کلونی مورچه

pk3

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

pk2

چرخه حیات توسعه سیستم

pk1

الگوریتم  کلونی زنبورعسل