بایگانی

pe17

PE17- اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي

pe16

PE16 برنامه درسی

pe15

PE15 کارگاه آموزشی تدریس

pe13

روان شناسی یادگیری دکتر پارسا ۳۴۱ اسلاید

pe12

روانشناسی تربیتی از کتاب دکتر سیف در سه فایل  جداگانه ۸۳۷ اسلاید 

pe11

مهارتهای آموزشی و پرورشی از دکتر شعبانی ۳۷۳ اسلاید

pe10

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی از دکتر پور ظهیر ۱۲۱ اسلاید

 

pe9

مقدمات مدیریت آموزش پیام نوراز دکتر علاقه  بند ۲۴۷ اسلاید 

pe8

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی ۲۱۸ اسلاید