بایگانی

tavafoq1

دانلود قرار داد و توافق نامه

m22

آسيب شناسي رفتار سازماني

m23

اشتباهات مديران منابع انساني

m24

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

m25

آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000

 

m26

مدیریت پروژه

m21

آسيب شناسي اخلاقی در سازمان

m101

نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات  

m100

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید

m45

جهان آینده و مشخصات سازمان های پیشگام