بایگانی

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

آموزش کامل انویو Nvivo (پکیج کامل)

آموزش کامل انویو Nvivo (پکیج کامل)

نرم‌افزار انویوو یکی از پیشرفته ترین نرم‌افزارهای تحلیل کیفی است. در این نرم‌افزار می‌توان انواع مختلفی از اسناد مانند متن، PDF، تصویر، فیلم، صوت و… را وارد کرد و به کدگذاری و مقوله‌بندی محتواهای آن‌ها پرداخت، تحلیل را بصری‌سازی و گزارش‌گیری کرد و گزارش خود را چاپ کرد یا در قالب فایل رایانه‌ای ذخیره کرد.

اگر شما از جمله پژوهشگرانی هستید که برای تحلیل داده‌های کیفی خود به دنبال استفاده از نرم‌افزاری آماری مناسب هستید، نرم‌افزار انویوو را پیشنهاد و در این پکیج آموزشی به‌صورت عملی با کاربرد نرم‌افزار NVivo12 آشنا می‌شوید.


این آموزش در 7 فصل ارائه شده است.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل هفتم)

فصل 7 : آموزش انویوو

فصل 7 : آموزش انویوو: شامل عناوین زیر می باشد:

فصل7: بصری‌سازی (Visualizations)
7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts):
7-۲–  ساخت و مدیریت نقشه ( Maps):
۲-1– 7-  ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map):
۲-۲– 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map):
۲-3– 7-  ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map):
7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams):
3-1-7-  ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشه‌ای( (Cluster analysis diagram
۲-3-7–  ساخت و مدیریت نگاره مقایسه‌ای ( Comparison diagram):
3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram):
۴-7–  ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis)
1-۴-7ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network)  و نگاره مورد محوری اجتماعی((Egocentric sociogram

جهت خرید کل پکیج آموزش کاربردی Nvivo و یا سایر بخش هایی از آن و ارائه توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فصل 5 : آموزش انویوو

فصل 5 : آموزش انویوو

فصل5:جستجو و بازیابی اطلاعات: شامل عناوین زیر می باشد:
1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته :
۲– 5- ایجاد و مدیریت پرس‌وجوها (Queries) :
1- 5-۲ایجاد و مدیریت یک پرس‌وجو (Query) :
۲– 5-۲مدیریت یک پرس‌وجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات :
3- 5-۲مدیریت پرس‌وجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) :
۴– 5-۲مدیریت پرس‌وجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding):
5- 5-۲مدیریت پرس‌وجوی جدول متقاطع (Crosstab):
6- 5-۲مدیریت پرس‌وجوی ترکیبی (Compound):
7- 5-۲مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن:

جهت خرید کل پکیج آموزش کاربردی Nvivo و یا سایر بخش هایی از آن و ارائه توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فصل 4: آموزش انویوو

فصل 4: آموزش انویوو: شامل عناوین زیر می باشد:

فصل ۴- ایجاد روابط و حاشیه‌نویسی:
۴-1ایجاد روابط بین کد ها
۴-۲طبقه‌بندی کیس ها. تعرف ویژگی ها و تعیین مقادیر برای ویژگی ها
۴-3تعریف فایل ها به‌عنوان کیس و اختصاص ویژگی به کیس ها
۴-۴مجموعه‌سازی و گروه‌بندی اجزای پروژه
۴-5ایجاد و مدیریت یادآورنویسی، چارچوب ماتریسها، حاشیه‌نویسی و لینک ها
5-1- ۴ایجاد و مدیریت یاد آور نویسی (memos):
6۴ایجاد و مدیریت رابطه (لینک ها Links):
4-7ایجاد و مدیریت حاشیه‌نویسی (Annotations) :

جهت خرید کل پکیج آموزش کاربردی Nvivo و یا سایر بخش هایی از آن و ارائه توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فصل سوم : آموزش انویوو

فصل سوم : آموزش انویوو

فصل3:کدگذاری داده ها: شامل عناوین زیر می باشد:
3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی
3-۲نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرم‌افزار nvivo 12
3-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی
3-۴نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…)
3-5- ویرایش کد ها (مرتب‌کردن ، ادغام، حذف و تغییر نام)
6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسله‌مراتب بین کد ها :

جهت خرید کل پکیج آموزش کاربردی Nvivo و یا سایر بخش هایی از آن و ارائه توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل دوم)

فصل دوم آموزش انویوو Nvivo

فصل2: ایجاد پروژه و واردکردن داده ها (متن، PDF، عکس، فیلم، صوت و …)
 باز کردن پروژه های قبلی و ایجاد پروژه جدید:
1-۲واردکردن داده های متنی:
 روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو:
 2-2 – فراخوانی فایل های (پی‌دی‌اف (PDF) و عکس)
۲-3ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو)
 پیاده‌سازی فایل متنی ویدئو:
۲-4فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access):
2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی
۲-6فراخوانی داده های خارجی (Externals):

جهت خرید کل پکیج آموزش کاربردی Nvivo و یا سایر بخش هایی از آن و ارائه توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )

فصل 1 – آموزش انویوو

فصل 1 – آموزش انویوو

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )

عناونن فصل اول
فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVO
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار
1-2- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار
معرفی منوهای اصلی
خانه (file):
فراخوانی (Import):
ایجاد(Create):
پیمایش (Explore):
اشتراک‌گذاری (Share):
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار
نمای هدایت گر (Navigation view):
دسترسی سریع (Quick Access):
دیتا (Data):
کدها (codes):
روابط (Relationships):
نمونه‌ها (Cases):
‌نوتز (Notes):
جستجو (Search)
نقشه (Maps)
خروجی (Outputs)
نمای فهرست (List view):
نمای جزئیات ((Detail view
سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

پکیج آموزش کاربردی نرم افزار Nvivoانویو (دانلود مستقیم پس از پرداخت)

 پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo

این آموزش در 7 فصل ارائه شده است، که عناوین فصل ها و صفحه اول پکیج آموزشی را در شکل زیر مشاهده می فرمایید. (زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

کامل ترین پکیج آموزش انویو  Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
عنوان فصل ها و زیر بخش هازمان
فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVOدقیقهثانیه
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار643
1-2- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار648
 معرفی منوهای اصلی  
خانه (file):  
فراخوانی (Import):  
ایجاد(Create):  
پیمایش (Explore):  
اشتراک‌گذاری (Share):  
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار22 
 نمای هدایت گر (Navigation view):  
دسترسی سریع (Quick Access):  
دیتا (Data):  
کدها (codes):  
روابط (Relationships):  
نمونه‌ها (Cases):  
‌نوتز (Notes):  
جستجو (Search)  
نقشه (Maps)  
خروجی (Outputs)  
 نمای فهرست (List view):  
نمای جزئیات ((Detail view  
 سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار:  
فصل2: ایجاد پروژه و واردکردن داده ها (متن، PDF، عکس، فیلم، صوت و …)  
 باز کردن پروژه های قبلی و ایجاد پروژه جدید:  
1-۲- واردکردن داده های متنی:19 
 روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو:  
 2-2 – فراخوانی فایل های (پی‌دی‌اف (PDF) و عکس)1332
۲-3- ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو)22 
 پیاده‌سازی فایل متنی ویدئو:  
۲-4- فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access):745
2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی10 
۲-6- فراخوانی داده های خارجی (Externals):745
فصل3:کدگذاری داده ها  
3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی12 
3-۲- نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرم‌افزار nvivo 12940
3-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی17 
3-۴- نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…)1325
3-5- ویرایش کد ها (مرتب‌کردن ، ادغام، حذف و تغییر نام)26 
6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسله‌مراتب بین کد ها :13 
فصل ۴- ایجاد روابط و حاشیه‌نویسی:  
۴-1- ایجاد روابط بین کد ها18 
۴-۲- طبقه‌بندی کیس ها. تعرف ویژگی ها و تعیین مقادیر برای ویژگی ها2340
۴-3- تعریف فایل ها به‌عنوان کیس و اختصاص ویژگی به کیس ها10 
۴-۴- مجموعه‌سازی و گروه‌بندی اجزای پروژه5 
۴-5- ایجاد و مدیریت یادآورنویسی، چارچوب ماتریسها، حاشیه‌نویسی و لینک ها  
5-1- ۴- ایجاد و مدیریت یاد آور نویسی (memos):840
6- ۴- ایجاد و مدیریت رابطه (لینک ها Links):10 
7- ۴- ایجاد و مدیریت حاشیه‌نویسی (Annotations) :7 
فصل5:جستجو و بازیابی اطلاعات  
1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته :9 
۲- 5- ایجاد و مدیریت پرس‌وجوها (Queries) :  
1- 5-۲- ایجاد و مدیریت یک پرس‌وجو (Query) :2120
۲- 5-۲- مدیریت یک پرس‌وجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات :710
3- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) :11 
۴- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding):740
5- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی جدول متقاطع (Crosstab):6 
6- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ترکیبی (Compound):6 
7- 5-۲- مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن:19 
فصل6:گزارش‌گیری  
6-1- خروجی گرفتن و گزارش‌گیری19 
فصل7: بصری‌سازی (Visualizations)  
7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts):21 
7-۲-  ساخت و مدیریت نقشه ( Maps):14 
۲-1- 7-  ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map):11 
۲-۲- 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map):14 
۲-3- 7-  ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map):11 
7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams):  
3-1-7-  ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشه‌ای( (Cluster analysis diagram 10
۲-3-7-  ساخت و مدیریت نگاره مقایسه‌ای ( Comparison diagram):950
3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram):8 
۴-7-  ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis)  
1-۴-7- ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network)  و نگاره مورد محوری اجتماعی((Egocentric sociogram1430
جمع کل زمان490518
زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه
عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل دوم)
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل سوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل چهارم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل پنجم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل ششم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل  هفتم )

هزینه این پکیج آموزشی بسیار پایین تر از قیمت آموزشهای موجود و بسیار کامل تر از آن ها می باشد .

در این نوع سفارش پس از خرید لینک فایل ها جهت دانلود در اختیار شما قرار داده می شود.

(زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

قیل از سفارش در اینترنت جستجو کنید و عناوین فصل ها، زمان آموزش و قیمت بسته را با سایر آموزش ها مقایسه فرمائید.

 پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo

 پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo

این آموزش در 7 فصل ارائه شده است، که عناوین فصل ها و صفحه اول پکیج آموزشی را در شکل زیر مشاهده می فرمایید. (زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

کامل ترین پکیج آموزش انویو  Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
عنوان فصل ها و زیر بخش هازمان
فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVOدقیقهثانیه
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار643
1-2- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار648
 معرفی منوهای اصلی  
خانه (file):  
فراخوانی (Import):  
ایجاد(Create):  
پیمایش (Explore):  
اشتراک‌گذاری (Share):  
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار22 
 نمای هدایت گر (Navigation view):  
دسترسی سریع (Quick Access):  
دیتا (Data):  
کدها (codes):  
روابط (Relationships):  
نمونه‌ها (Cases):  
‌نوتز (Notes):  
جستجو (Search)  
نقشه (Maps)  
خروجی (Outputs)  
 نمای فهرست (List view):  
نمای جزئیات ((Detail view  
 سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار:  
فصل2: ایجاد پروژه و واردکردن داده ها (متن، PDF، عکس، فیلم، صوت و …)  
 باز کردن پروژه های قبلی و ایجاد پروژه جدید:  
1-۲- واردکردن داده های متنی:19 
 روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو:  
 2-2 – فراخوانی فایل های (پی‌دی‌اف (PDF) و عکس)1332
۲-3- ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو)22 
 پیاده‌سازی فایل متنی ویدئو:  
۲-4- فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access):745
2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی10 
۲-6- فراخوانی داده های خارجی (Externals):745
فصل3:کدگذاری داده ها  
3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی12 
3-۲- نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرم‌افزار nvivo 12940
3-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی17 
3-۴- نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…)1325
3-5- ویرایش کد ها (مرتب‌کردن ، ادغام، حذف و تغییر نام)26 
6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسله‌مراتب بین کد ها :13 
فصل ۴- ایجاد روابط و حاشیه‌نویسی:  
۴-1- ایجاد روابط بین کد ها18 
۴-۲- طبقه‌بندی کیس ها. تعرف ویژگی ها و تعیین مقادیر برای ویژگی ها2340
۴-3- تعریف فایل ها به‌عنوان کیس و اختصاص ویژگی به کیس ها10 
۴-۴- مجموعه‌سازی و گروه‌بندی اجزای پروژه5 
۴-5- ایجاد و مدیریت یادآورنویسی، چارچوب ماتریسها، حاشیه‌نویسی و لینک ها  
5-1- ۴- ایجاد و مدیریت یاد آور نویسی (memos):840
6- ۴- ایجاد و مدیریت رابطه (لینک ها Links):10 
7- ۴- ایجاد و مدیریت حاشیه‌نویسی (Annotations) :7 
فصل5:جستجو و بازیابی اطلاعات  
1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته :9 
۲- 5- ایجاد و مدیریت پرس‌وجوها (Queries) :  
1- 5-۲- ایجاد و مدیریت یک پرس‌وجو (Query) :2120
۲- 5-۲- مدیریت یک پرس‌وجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات :710
3- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) :11 
۴- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding):740
5- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی جدول متقاطع (Crosstab):6 
6- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ترکیبی (Compound):6 
7- 5-۲- مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن:19 
فصل6:گزارش‌گیری  
6-1- خروجی گرفتن و گزارش‌گیری19 
فصل7: بصری‌سازی (Visualizations)  
7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts):21 
7-۲-  ساخت و مدیریت نقشه ( Maps):14 
۲-1- 7-  ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map):11 
۲-۲- 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map):14 
۲-3- 7-  ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map):11 
7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams):  
3-1-7-  ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشه‌ای( (Cluster analysis diagram 10
۲-3-7-  ساخت و مدیریت نگاره مقایسه‌ای ( Comparison diagram):950
3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram):8 
۴-7-  ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis)  
1-۴-7- ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network)  و نگاره مورد محوری اجتماعی((Egocentric sociogram1430
جمع کل زمان490518
زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه
عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل دوم)
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل سوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل چهارم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل پنجم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل ششم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل  هفتم )

هزینه این پکیج آموزشی بسیار پایین تر از قیمت آموزشهای موجود و بسیار کامل تر از آن ها می باشد ،(هزینه ارسال هم رایگان می باشد).

(زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

قیل از سفارش در اینترنت جستجو کنید و عناوین فصل ها، زمان آموزش و قیمت بسته را با سایر آموزش ها مقایسه فرمائید.