بایگانی دسته: مبانی نظری و پژوهشی

پرسشنامه استاندارد

مدل برنامه ریزی درسی واکر (تعریف، دیدگاه ها ، نقد و بررسی، معایب و مزایا)

مدل برنامه ریزی درسی واکر (تعریف، دیدگاه ها ، نقد و بررسی، معایب و مزایا)

 

اگر تعریف تابا از برنامه درسی را بپذیریم که از آن به عنوان طرحی برای یادگیری یاد می کند

 می توان دشواری تدوین طرح برای فرایند پیچیده یادگیری را تبیین نمود

و به خاطر این پیچیدگی هنوز هم برنامه درسی به طور کامل شناخته نشده است

 که شواب بیان می کند برنامه درسی با بحران چیستی روبه روست

 لذا برای تدوین و تبیین آن الگوها و مدلهای مختلفی ارائه شده

که می توان آن را در دو دسته سنتی و نومفهوم گرایان(یادگارزاده و مهرمحمدی،1388) یا تکنیکی و غیرتکنیکی(ملکی،1382)

و یا در سه دسته خطی، غیرخطی و طبیعت گرایانه(فتحی واجارگاه،1388) جای داد.

چهار پرسش اساسی تایلر برای برنامه درسی چهار مولفه اهداف، محتوا، سازماندهی محتوا و ارزشیابی را مشخص می سازد

 که برخاسته از دیدگاه دیویی و بابیت بود سپس دیدگاه تایلر توسط افرادی مانند تابا، شوآب و دکر واکر مورد نقد قرار گرفت

 تا با گذر از دیدگاه تایلر مدلهای بی نقصی را برای برنامه ریزی ارائه نمایند.

جورج(2009)می گوید ساختار مدل سنتی برنامه ریزی که در دیدگاه های اکثر افراد معتقد به مدلهای سنتی دیده می شود

شامل اهداف،آنچه باید سنجیده شود، آنچه باید آموخته شود،

«چه باید تدوین شود،ارزشیابی و تصمیم گیری براساس نتایج است که در شکل زیر دیده می شود.

در واقع مدل کلاسیک برنامه ریزی درسی مولفه های خود را از نظریه های تایلر،بابیت، تابا، شوآب و واکر برخود گرفته است(هویت،2006)

مدل کلاسیک برنامه ریزی درسی و منطق تایلر بعدها

بوسیله کسانی مانند شوآب، واکر و جانسون پیگیری شد

 به طوریکه رویکر کلاسیک برنامه ریزی را می توان به دو طبقه متقدمین و متاخرین تقسیم کرد

که در گروه اول بابیت، تایلر،تابا، تانر و برونر قرار دارند و در گروه دوم شوآب ،واکر و اپل قرار داردند(یادگازاده و مهرمحمدی،1388).

افرادی مثل شوآب و واکر که از دیدگاه تایلر به دلیل بیگانه بودن با محیط اجرا انتقاد می کنند

 و سعی دارند برنامه درسی را به محیط مدرسه و کلاس نزدیک نمایند

به همین خاطر شوآب یادگیرنده و معلم را در کنار متخصص برنامه درسی و متخصص رشته علمی به عنوان تیم برنامه ریزی درسی معرفی می کند

تا با ملحوظ دیدگاههای معلم و یادگیرنده از بیگانگی برنامه درسی کاسته شود

 و واکر نیز برای حذف بیگانگی برنامه درسی با محیط اجرا الگوی خاصی را ارائه داده

که در این مقاله به آن می پردازیم تا ضمن آشنایی با ویژگی های این الگو نقاط قوت و ضعف آن را هم دریابیم.

دکرواکر(استاد سابق دانشگاه استانفورد) دانش آموخته همان دانشگاه در رشته تعلیم و تربیت و صاحب آثار علمی زیادی است

اولین نوشته های او در سال 1970 منتشر شد

او مدل خود را برای برنامه ریزی درسی در سال 1971 تحت عنوان مدلی طبیعت گرا برای برنامه ریزی درسی در مجله مطالعات مدرسی معرفی کرد

و در سالهای 1990 و 2003 در کتاب معروف خود یعنی مبانی برنامه درسی به شرح و بسط آن همت گمارد(مارش و ویلیس،2007).

الگوی طبیعت گرای واکر جزء الگوهای حد وسط می باشد که الگوهای حدوسط

به صورت ترکیبی از مفروضات و ویژگی های الگوهای فنی و غیرفنی استفاده می کنند

در واقع نقطه پیوند الگوهای خطی و غیر خطی است

و علاوه بر مدل واکر، الگوهای مشورتی نوی[  و الگوی طبیعت گرای گلاتورن  نیز از آن جمله هستند.(فتحی واجارگاه،1388)

در حوزه تعلیم و تربیت دیدگاه طبیعت گرایانه به فلسفه ساختن گرایی باز می گردد

که پارادایم ساختن گرایی معتقد است یادگیرنده در فرایند یادگیری خود به خلق دانش دست می زند

و ضرورتا اهداف و تجربیات یادگیری مورد نظر برنامه ریزان و معلمان محقق نمی شود

به عبارت دیگر دانش براساس تعامل میان عوامل درونی(شناختی) و بیرونی( محیطی و اجتماعی) شکل می گیرد.(مهرمحمدی،1388)

ارنشتاین و هانکینز(1993) بیان می کنند الگوی طبیعت گرا در برنامه درسی دارای پیش فرض های زیر است:

  • برنامه درسی حاصل تعامل یادگیرنده، یاددهنده و دانش است.
  • همواره نمی توان همه اهداف را از پیش تعریف نمود.
  • محتوای یادگیری همیشگی . قطعی نیست.
  • یادگیری براساس خلق دانش شکل می گیرد.
  • برنامه ریزی درسی فرایندی تعاملی است.

واکر می گوید در مدل طبیعت گرایانه آنچه عملا در فرایند برنامه ریزی درسی رخ می دهد مورد توجه است

و براین اساس مدل سه مرحله ای خود را پیشنهاد کرده است این مدل واکنشهای زیادی را به دنبال داشت

و پرسشهای زیادی را با خود در ذهن برنامه ریزان طرح نمود

که این پرسشها منجر به طرح انتقادات جدی نسبت به مدل واکر گردید(یادگارزاده و مهرمحمدی،1388).

گلاثورن  و همکاران(2006) واکر را جزء برنامه ریزان درسی سخت (در مقابل پاینار و دیگر نومفهوم گرایان) طبقه بندی کرده

و می گوید واکر مدل خود را براساس داده های سخت و کاربرد رویکرد منطقی برنامه درسی در عمل تدوین کرده

و تحت تاثیر مستقیم دیدگاههای شوآب و تایلر بوده است.

واکر با اقتباس از شوآب و تاکید بر فرایند عمل فکورانه در کانون برنامه درسی

این فرض اساسی را که درگیر شدن افراد در تدوین برنامه های درسی منجر به کاهش فاصله با اجرا می شود را مطرح کرد

رویکرد واکر برخلاف منطق خطی تایلر به آنچه عملا در طراحی برنامه های درسی رخ می دهد می پردازد

و بر فهم پیچیدگی فرایند برنامه ری درسی تاکید خاص دارد(مارش،1977،ص129).

مدل واکر دارای سه مرحله اصلی است که در شکل زیر نشان داده شده است و شامل دیدگاه بنیادی(سکو ،تأمل و بررسی و طرح می باشد.

طرح

اولین مرحله در مدل واکر دیدگاه بنیادی یا سکو آورده شده است

واکر می گوید همه افرادی که درگیر فعالیت برنامه ریزی درسی می شوند

دارای دیدگاه، ارزشها، اعتقادات و اولویت هایی هستند که آنها را با خود به موقعیت تدوین برنامه می آورند(مارش،1997،ص130).

مرحله آغازین نوعا شامل مفاهیم(باورها در خصوص آنچه وجود دارد و آن چه ممکن است)

نظریه ها(شامل باورها در خصوص روابطی که واقعیت ها باهم دارند)،

هدفها(باورها در خصوص مطلوبیت)انگاره ها(نشان دهنده چیزی که تصریح نشده)

و رویه ها(نشان دهنده چرخه های عمل بدون تصریح آنچه مطلوب است) می باشد.

این الگو با مدل زایس که بیان می نماید فرضیات فلسفی قضاوتهای به عمل آمده در مورد مبانی برنامه درسی را تحت تاثیر قرار می دهند(هنسن،2010،ص149)

و مدل ملکی(1382،ص112) که نظام ارزشی و فلسفی  را تعیین کننده تصمیم گیری های نخستین برنامه درسی می داند

و همچنین در جای دیگر در زمینه رابطه فلسفه با برنامه درسی می گوید

اگر بگوئیم فلسفه آغاز برنامه درسی، فرایند آن و پایان برنامه درسی است

سخن به گزاف نگفته ایم(ملکی،1389) همسویی و هماهنگی دارد

اما در توجه به فلسفه تنها به فلسفه و باورهای  افراد شرکت کننده در تدوین برنامه درسی اشاره دارد

و به فلسفه حاکم بر جامعه یا حتی اجتماع محلی در زمینه های غیرمتمرکز اشاره ای ندارد.

دومین مرحله عمل فکورانه،تامل و بررسی یا به عبارت دیگر فرایند می باشد

عمل فکورانه را شوآب به طور جدی در بحث برنامه ریزی درسی مطرح نمود

و برای کاربرد آن در برنامه ریزی درسی مجموعه توانایی های خاصی را در قالب دو نوع هنر یا قابلیت ضروری می داند

که عبارتند از:

الف)هنرهای عملی: به دو دسته تقسیم می شود:

1-    هنر ادراک مسئله: بر درک موقعیت مبهم و ناخوشایند اشاره دارد که در حل مسئله نیز اولین مرحله از آن یاد می شود.

2-  هنر صورتبندی مسئله: یعنی پس از برخورد با مسئله یا موقعیت مبهم باید

به گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن از جهات مختلف پرداخت تا مسئله به طور کامل و همه جانبه درک و تشخیص داده شود که در حل مسئله  به آن تعریف و تشخیص مشکل گفته می شود.

ب) هنرهای ناظر بر کاربرد خادمانه و تکثرگرایانه: شوآب برای این قابلیت اساسی نکاتی را به شرح زیر بیان می دارد:

1-      صورتبندی و تشخیص های متفاوت مبدأ راه حلهای گوناگون است.

2-      برنامه درسی چون ریشه در نظریه های اجتماعی دارد استعانت جستن از کلیه نظریه ها ضرورت دارد.

3-       دستورالعمل خاصی جهت چگونگی استفاده از نظریه های مختلف وجود ندارد.

در وافع عدم قطعیت، غیرسیستماتیک بودن، دشوار بوردن و بالاخره پاسخگویی به موقعیت های خاص از خصوصیات بارزeclectic  بودن عمل فکورانه می باشد.

4-      در فرایند تصمیم گیری و عمل فکورانه باید علاوه بر راه حلهای منبعث از دانش موجود به سایر راه حلها و گزینه های غیرمتعارف و مبتنی بر تخیل نیز توجه نمود.

5-      عمل فکورانه که مشتمل بر مراحل اساسی احساس مشکل، ارائه صورتبندی های گوناگون و انتخاب بهترین گزینه است فرایندی خطی نیست

بلکه مارپیچی می باشد یعنی تصمیمات اتخاذ شده در هر مرحله نهایی نبوده و قابل بازگشت و تجدیدنظر می باشد.

واکر پا را از شوآب فراتر گذاشت و از این مفهوم (عمل فکورانه) در کانون برنامه ریزی درسی استفاده کرد

و می گوید تصمیم گیری ها در برنامه درسی معمولا نیازمند عمل فکورانه است

عمل فکورانه یک روش طبیعی است که دیگران را در فرایند کار درگیر می کند

تصمیم سازی عاقلانه را به دنبال دارد و فهم برنامه درسی را آسان می نماید(واکر،2003).

واکر مولفه های گام دوم را به شرح زیر ذکر می کند:

1-      مشخص کردن واقعیت هایی که برای تکمیل و پایان کار نیازمندند

2-      ایجاد رویه های جایگزین مورد نظر

3-      توجه به تبعات

4-      وزن دهی به هزینه ها

5-      انتخاب قابل دفاع(مارش،1997،ص130)

مرحله شور و بررسی یا عمل فکورانه مرحله دشواری است

و همانطور که قبلا ذکر شد فرایند خطی نیست بلکه فرایند مارپیچی است

و تصمیم اتخاذ شده در آن قطعی تلقی نبود و همواره اصلاح و تجدید نظر در آن امکان پذیر می باشد

اما این فرایند پیچیده و دشوار نیازمند رهبر متخصص و توانمند می باشد

که بتواند این فرایند را به شایستگی هدایت نماید

که شوآب داشتن هنرهای عملی و هنرهای مربوط به کاربرد خادمانه و تکثرگرایانه را  برای این فرد ضروری می داند

و این رهبری را شایسته متخصص برنامه درسی دارای این قابلیتها ذکر می کند

اما واکر در این زمینه حرفی به میان نمی آورد

که بالاخره این فرایند دشوار چگونه می خواهد انجام بگیرد و هدایت آن برعهده چه کسی است؟

اما از سوی دیگر باید گفت که فرایند پیچیده شور و بررسی بالقوه می تواند تصمیمات باارزشی تولید نماید

و دشواری این فرایند با دشواری تعلیم و تربیت هماهنگی دارد

و اگرانعطاف پذیری و eclectic بودن خوب هدایت شود در پاسخگویی به موقعیت های مختلف و خاص می تواند

موفق عمل نماید و تیم برنامه ریزی باید به استقبال چنین پیچیدگی قدم بردارند

و این ویژگی از نکات برجسته این الگو به شمار می رود.

گام پایانی در مدل واکر طرح است

که از عمل فکورانه منتج می شود در واقع آنچه در مرحله عمل فکورانه رخ می دهد

خودبه خود تصمیم هایی برای عمل به دنبال دارد  

مارش(1997) می گوید: زحمت و تلاش تیم برنامه ریزی در مرحله عمل فکورانه راه آنها را آشکار کرده

و به شکل گیری مبانی تلویحی برنامه درسی می انجامد.

وقتی گروه طراحی به نوعی از آگاهی در مورد باورها،شرایط پیچیدگی محیط اجرا به راه حلهای بالقوه رسیدند

خودبخود وارد مرحله طرح شده اند هرچند ممکن است بحث هایی در مرود برنامه وجود داشته باشد

در واقع نتیجه طرح  ایجاد و خلق برنامه درسی طراحی شده ای است

که ممکن است شامل موضوعات خاص،مواد آموزشی، فعالیت های یادگیری و یا توصیه هایی برای اجرا باشد(یادگارزاده و مهرمحمدی،1389).

چون طرح مبتنی بر فرایند عمل فکورانه است

در صورت اجرای موفق این فرایند، طرح ایجاد شده می تواند از واقع بینی و انعطاف پذیری که از اصول مهم برنامه ریزی به شمار می روند(فیوضات،1381)

خوبی برخوردار باشند  و به دلیل واجد این ویژگی ها ظرفیتهای مهمی را برای اجرا داشته باشد.

نقد و بررسی

مارش(1997) بیان می کند هرچند پژوهش ها در خصوص مدل توصیفی واکر در حد معرفی باقی مانده

و هنوز پژوهش جدی در خصوص میزان اجرایی بودن آن انجام نشده اما نقاط قوت و ضعف زیر برای آن قابل تصور است:

1-      ارائه تصویر روشن و دقیق از آن چه در فرایند برنامه ریزی درسی رخ می دهد

2-      تاکید بر نیاز تیم برنامه ریزی درسی به صرف وقت زیاد برای گفتگو به منظور گذر  کردن از مرحله آغازین،پشت سر گذاردن تفاوت ها در خط مشی و تعهد نسبت به عمل فکورانه

3-      توجه زیاد به برجسته نمودن بحث و جدل واگرا که می تواند در تیم برنامه ریزی درسی رخ دهد

معایب

1-      عدم توجه به تفاوت برنامه ریزی درسی در سطح کلان و خرد

2-      محدودیت زمانی و مشارکت افراد در فرایند عمل فکورانه

3-      تحقق نیافتن این فرض که برنامه ریزان افرادی مشتاق و علاقه مند به حوزه برنامه درسی هستند.

4-      عدم کارآیی برای فعالیتهای برنامه ریزی درسی که منظم و از قبل تعریف شده و مسئله محور نیستند

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 

عوامل دموگرافیک

ليست اسامي نشريات معتبر علمي- پژوهشي – علوم تربيتي و روان‌شناسي به زبان انگلیسی

Journal titleISSNQFinal Score
Academy of Management Journal1427317
Academy of Management Review363742517
Review of Educational Research00346543, 1935104617
Organization Science15265455, 1047703917
Psychological Science in the Public Interest, Supplement15396053, 1529100617
Journal of Management Studies00222380, 1467648617
Perspectives on Psychological Science17456916, 1745692417
Leadership Quarterly1048984317
Research Policy48733317
Organizational Research Methods15527425, 1094428117
Journal of Human Resources15488004, 0022166X17
Journal of vocational Education and Training17475090, 1363682017
Internet and Higher Education1096751617
Journal of Organizational Behavior10991379, 0894379617
Educational Researcher0013189X17
Computers and Education360131517
Current Directions in Psychological Science14678721, 0963721417
American Educational Research Journal00028312, 1935101117
International Journal of Information Management268401217
Organizational Behavior and Human Decision Processes07495978, 1095992017
Journal of Counseling Psychology22016717
Journal of Adolescent Health1054139X, 1879197217
Behavior Research Methods15543528, 1554351X17
Journal of Vocational Behavior10959084, 0001879117
Journal for Research in Mathematics Education21825117
Journal of Positive Behavior Interventions10983007, 1538477217
Educational Administration Quarterly0013161X, 1552351917
Computers in Human Behavior747563217
Exceptional Children14402917
Emotion19311516, 1528354217
Journal of Marriage and Family17413737, 0022244517
Technological Forecasting and Social Change40162517
Psychological Assessment1939134X, 1040359017
Human Resource Management Review1053482217
Work and Occupations07308884, 1552846417
Contemporary Educational Psychology0361476X, 1090238417
Science Education00368326, 1098237X17
Research in Organizational Behavior191308517
Journal of Informetrics1751157717
Journal of the Association for Information Science and Technology journal23301643, 2330163517
Teaching and Teacher Education0742051X17
Journal of Information Technology14664437, 0268396217
Personality and Individual Differences191886917
Organizational Psychology Review20413866, 2041387417
Journal of Research on Educational Effectiveness19345739, 1934574717
Journal of Occupational and Organizational Psychology20448325, 0963179817
Child abuse and neglect145213417
Molecular Autism2040239217
Studies in Higher Education03075079, 1470174X17
Harvard Educational Review17805517
Journal of Autism and Developmental Disorders 15733432, 0162325717
Journal of Research in Personality00926566, 1095725117
Educational and Psychological Measurement00131644, 1552388817
Journal of School Psychology00224405, 1873350617
Annals of Behavioral Medicine15324796, 0883661217
Journal of Higher Education15384640, 0022154617
Clinical Child and Family Psychology Review15732827, 1096403717
Information and Organization1471772717
Higher Education00181560, 1573174X17
Scientometrics15882861, 0138913017
Journal of Abnormal Psychology1939843X, 0021843X17
Journal of Occupational Health Psychology19391307, 1076899817
Journal of Educational Psychology19392176, 0022066317
Journal of Engineering Education10694730, 2168983017
Educational Evaluation and Policy Analysis01623737, 1935106217
Information, Communication and Society1369118X17
Journal of Knowledge Management1367327017
Academy of Management Learning and Education1537260X17
Research in Higher Education1573188X, 0361036517
Journal of Family Psychology08933200, 1939129317
Work, Employment and Society950017017
Human Resource Management00904848, 1099050X17
Journal of Sex Research00224499, 1559851917
Autism 14617005, 1362361317
British Journal of Educational Technology00071013, 1467853517
Active Learning in Higher Education14697874, 1741262517
Information Processing and Management18735371, 0306457317
Scandinavian Journal of work, Environment and Health03553140, 1795990X17
Research Evaluation09582029, 1471544917
College and Research Libraries00100870, 2150670117
Journal of Business and Psychology1573353X, 0889326817
Hearing Research18785891, 0378595517
European Journal of Work and Organizational Psychology1359432X17
Journal of Computer Assisted Learning13652729, 0266490917
Assessment & Evaluation in Higher Education02602938, 1469297X17
Ear and Hearing15384667, 0196020217
British Journal of Educational Psychology00070998, 2044827917
Data Mining and Knowledge Discovery13845810, 1573756X17
Psychology of Women Quarterly14716402, 0361684317
School Psychology Review279601517
Work and Stress02678373, 1464533517
Applied Psychology0269994X, 1464059717
Current Opinion in Psychology2352250X17
Journal of Learning Disabilities (JLD)15384780, 0022219417
Journal of Mathematics Teacher Education1386441617
Journal of Traumatic Stress15736598, 0894986717
Journal of Positive Psychology17439760, 1743977917
Law and Human Behavior01477307, 1573661X17
British Journal of Psychology20448295, 0007126917
Comparative Education Review00104086, 1545701X17
Review of Higher Education01625748, 1090700917
Journal of Personality Assessment15327752, 0022389117
Educational Technology Research and Development10421629, 1556650117
Educational Technology and Society11763647, 1436452217
Gender, Work and Organization14680432, 0968667317
Archives of Sexual Behavior15732800, 0004000217
Educational Management Administration and Leadership17411440, 1741143217
Higher Education Research and Development14698366, 0729436017
Health and Quality of Life Outcomes1477752517
Body Image17401445, 1873680717
Journal of Academic Librarianship99133316.5
Social Networks378873316.5
Journal of Planning Education and Research0739456X, 1552657716.5
Behavioral Disorders198742916.5
Criminal Justice and Behavior15523594, 0093854816.5
Family Process15455300, 0014737016.5
Aggressive Behavior10982337, 0096140X16.5
Otology & Neurotology15374505, 1531712916.5
Teachers and Teaching: Theory and Practice13540602, 1470127816.5
Journal of Leadership and Organizational Studies19397089, 1548051816.5
Journal of Speech, Language, and Hearing Research10924388, 1558910216.5
Learning and Individual Differences18733425, 1041608016.5
Studies in Family Planning17284465, 0039366516.5
Aging & Mental Health13646915, 1360786316.5
Archives of Women’s Mental Health14341816, 1435110216.5
Attachment and human development 14616734, 1469298816.5
Frontiers in Psychology1664107816.5
Autism Research19393792, 1939380616.5
Disability and Rehabilitation09638288, 1464516516.5
Journal of Happiness Studies1389497816.5
Metacognition and Learning15561631, 1556162316.5
Family Practice02632136, 1460222916.5
Child Maltreatment1077559516.5
Counseling Psychologist15523861, 0011000016.5
Journal of Documentation22041816.5
Journal of Research on Technology in Education19450818, 1539152316.5
Library and Information Science Research740818816.5
Communications in Information Literacy1933595416.5
Journal of Aging & Health15526887, 0898264316.5
Teaching in Higher Education14701294, 1356251716.5
Memory14640686, 0965821116.5
Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment10790632, 1573286X16.5
Journal of Philosophy of Education14679752, 0309824916.5
Applied Psychological Measurement01466216, 1552349716.5
Cognition and Instruction1532690X, 0737000816.5
Journal of Curriculum Studies13665839, 0022027216.5
Journal of School Health00224391, 1746156116.5
Journal of Science Education and Technology10590145, 1573183916.5
Psychiatric Rehabilitation Journal1095158X, 1559312616.5
BMC Family Practice1471229616.5
Distance Education14750198, 0158791916.5
European Journal of Teacher Education14695928, 0261976816.5
Journal of multicultural Counseling and Development883853416.5
Journal of Career Assessment10690727, 1552459016.5
Journal of Cognition and Development 15327647, 1524837216.5
Journal of Neurodevelopmental Disorders18661947, 1866195516.5
Comparative Education13600486, 0305006816.5
School Effectiveness and School Improvement09243453, 1744512416.5
Children and Youth Services Review190740916.5
International Entrepreneurship and Management Journal1554719116.5
Journal of Child Language03050009, 1469760216.5
Journal of Occupational Rehabilitation15733688, 1053048716.5
European Journal of Psychotraumatology2000806616.5
Career Development International1362043616.5
Family Relations01976664, 1741372916.5
Journal of Adolescent Research07435584, 1552689516.5
Journal of Educational Change1389284316.5
Applied Psycholinguistics14691817, 0142716416.5
Educational Psychology14695820, 0144341016.5
Interactive Learning Environments1049482016.5
Child and Family Social Work13652206, 1356750016.5
Gifted Child Quarterly00169862, 1934904116.5
Information Technology and People 959384516.5
Journal of Intellectual Disability Research 09642633, 1365278816.5
Archives of Suicide Research15436136, 1381111816.5
International Journal of Stress Management10725245, 1573342416.5
Journal of Family Issues15525481, 0192513X16.5
Journal of Information Science01655515, 1741648516.5
Journal of Marital and Family Therapy17520606, 0194472X16.5
Mathematical Thinking and Learning15327833, 1098606516.5
Journal of Environmental Education19401892, 0095896416.5
Journal of Mental Health09638237, 1360056716.5
Equity & Excellence in Education1066568416.5
Journal of Educational Research19400675, 0022067116.5
Reading and Writing9224777, 1573090516.5
Ethics and Information Technology 1388195716.5
European Psychologist1878531X, 1016904016.5
Journal of Educational Administration957823416.5
Research on Aging01640275, 1552757316.5
Social Psychology of Education15731928, 1381289016.5
International Journal of Audiology14992027, 1708818616.5
Journal of Classification01764268, 1432134316.5
Leadership and Organization Development Journal143773916.5
Online Information Review 14684527, 1468453516.5
Scandinavian Journal of Psychology14679450, 0036556416.5
Creativity Research Journal15326934, 1040041916.5
Journal of Attention Disorders10870547, 1557124616.5
Journal of Family Violence08857482, 1573285116.5
Online Learning Journal2472573016.5
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 10883576, 1538482916
Early Education and Development15566935, 1040928916
International Journal of Qualitative Studies in Education951839816
Reference Services Review90732416
Trends in hearing2331216516
Child: Care, Health and Development 03051862, 1365221416
Journal of Educational Measurement22065516
Aslib Journal of Information Management 20503806, 2050381416
Education and Information Technologies 1360235716
International Journal of Technology and Design Education15731804, 0957757216
Education and Training40091216
Australasian Journal of Educational Technology1449555416
Educational Review14653397, 0013191116
Journal of Emotional and Behavioral Disorders1063426616
Information Technology and Libraries07309295, 2163522616
International Journal of Educational Research883035516
Library Quarterly 00242519, 1549652X16
Self and Identity1529886816
Journal of Education for Teaching13600540, 0260747616
American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities19447515, 1944755816
Audiology and Neurotology Extra1664553716
Journal of Elder Abuse and Neglect08946566, 1540412916
Thinking and Reasoning14640708, 1354678316
Peabody Journal of Education0161956X, 1532793016
International Journal of Educational Technology in Higher Education2365944016
Neuropsychological Rehabilitation14640694, 0960201116
Reference and User Services Quarterly 1094905416
American Journal of Speech-Language Pathology 10580360, 1558911016
Journal of Research in Reading14679817, 0141042316
Reference Librarian 276387716
Social Psychology18649335, 2151259016
Curriculum Journal09585176, 1469370416
Economic and Industrial Democracy0143831X, 1461709916
Journal of Family Communication15327698, 1526743116
Journal of Neurolinguistics18738052, 0911604416
Research in Personnel and Human Resources Management742730116
Curriculum Inquiry1467873X, 0362678416
Education and Treatment of Children748849116
Higher Education Quarterly02639769, 0951522416
Journal of Librarianship and Information Science 09610006, 1741647716
Journal of Social Work Education10437797, 2163581116
Language, Speech, and Hearing Services in Schools01611461, 1558912916
Scandinavian Journal of Educational Research14701170, 0031383116
School Mental Health18662625, 1866263316
Annals of Dyslexia07369387, 1934724316
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities14683148, 1360232216
Journal of Library Administration193082616
Journal of School Violence15388239, 1538822016
Disability & Society13600508, 0968759916
Language Resources and Evaluation1574020X16
Leadership17427150, 1742716916
Learning Disabilities Research and Practice15405826, 0938898216
Palliative and Supportive Care14789523, 1478951516
Collection Management 01462679, 1545254916
Library Resources and Technical Services 24252716
Learning Disability Quarterly07319487, 2168376X16
School Leadership and Management13632434, 1364262616
Education and Information Technologies1360235716
Quality in Higher Education14701081, 1353832216
DYSLEXIA10769242, 1099090916
International Journal of Selection and Assessment14682389, 0965075X16
Journal of Information Literacy1750596816
Intellectual and Developmental Disabilities19349491, 1934955616
International Journal on Digital Libraries 14325012, 1432130016
Library Management 143512416
Preventing School Failure1045988X, 1940438716
College and Undergraduate Libraries 10691316, 1545253016
International Journal of Leadership in Education13603124, 1464509216
Journal of Education and Work13639080, 1469943516
Journal of Web Librarianship 19322909, 1932291716
Journal of Humanistic Counseling21611939, 2159031116
Leadership and Policy in Schools15700763, 1744504316
IFLA Journal 03400352, 1745265116
New Review of Academic Librarianship 13614533, 1740783416
Research and Practice for Persons with Severe Disabilities1540796916
Marriage and Family Review15409635, 0149492916
International Journal of Psychology1464066X, 0020759416
Information Development 17416469, 0266666916
Internet Reference Services Quarterly15404749, 1087530116
Journal of Music Therapy22291716
Parenting15295192, 1532792216
Journal of Intellectual and Developmental Disability13668250, 1469953216
Language, Culture and Curriculum790831816
Profesional de la Informacion 16992407, 1386671016
Journal of Moral Education14653877, 0305724016
International Journal of Child-Computer Interaction2212868916
Reading Teacher (RT)34056116
Journal for Labour Market Research18678343, 1614348516
Educational Philosophy and Theory14695812, 0013185726
Journal of Library and Information Services in Distance Learning 15332918, 1533290X16
Journal of Vocational rehabilitation10522263, 1878631616
International Journal of Multimedia Information Retrieval 21926611, 2192662X16
Journal of Information Technology Education: Research15393585, 1547971416
Performance Measurement and Metrics1467804716
BMC Psychology2050728316
International Journal for Lesson and Learning Studies20468261, 2046825316
Journal of Psycholinguistic Research15736555, 0090690516
Career Development and Transition for Exceptional Individuals21651442, 2165143416
Assessment for Effective Intervention19387458, 1534508416
Exceptionality09362835, 1532703516
Contemporary Family Therapy08922764, 1573333516
Journal of Couple and Relationship Therapy15332683, 1533269116
Journal of Technology Education1045106416
Reading and Writing Quarterly15210693, 1057356916
Journal of Divorce and Remarriage10502556, 1540481116
Child Language Teaching and Therapy02656590, 1477086516
International Journal for Educational and Vocational Guidance15731782, 0251251316
British Journal of Religious Education17407931, 0141620016
Cross-Cultural Research15523578, 1069397116
Residential Treatment for Children and Youth0886571X16
Theory and Psychology14617447, 0959354316
Counseling and Values01607960, 2161007X16
Reading psychology02702711, 1521068516
Studies in Philosophy and Education39374616
Technology, Knowledge and Learning22111662, 2211167016
American Indian and Alaska Native Mental Health Research15337731, 0893539416
Archive for the Psychology of Religion00846724, 1573612116
Cyberpsychology1802796216
Faith and Philosophy07397046, 2153339316
Folia Phoniatrica et Logopaedica14219972, 1021776216
History of Education Quarterly18268016
International Journal of Innovation Science17572223, 1757223116
International Journal of Multicultural Education1934526716
Journal for the Theory of Social Behaviour14685914, 0021830816
Journal of Disability Policy Studies1044207316
Journal of School Choice15582159, 1558216716
Journal of Spirituality in Mental Health19349645, 1934963716
L1-Educational Studies in Language and Literature1567661716
Language Learning Journal (LLJ)957173616
Malaysian Journal of Learning and Instruction21802483, 1675811016
New Ideas in Psychology0732118X16
Qualitative Report1052014716
Spanish Journal of Psychology19882904, 1138741616
Speech, Language and Hearing20505728, 2050571X16
The International Journal for the Psychology of Religion1050861916
Epilepsy and Behavior15255050, 1525506925.5
Journal of Child and Family Studies15732843, 1062102425.5
Journal of Counseling and Development15566676, 0748963325.5
Psychology of Learning and Motivation – Advances in Research and Theory79742125.5
Journal of Sex and Marital Therapy0092623X, 1521071525.5
Psychology in the Schools00333085, 1520680725.5
Stress and Health15323005, 1532299825.5
European Journal of Psychological Assessment21512426, 1015575925.5
Information Retrieval 13864564, 1573765925.5
Research in Developmental Disabilities18733379, 0891422225.5
Career Development Quarterly21610045, 0889401925.5
Library Trends 15590682, 0024259425.5
Professional Psychology: Research and Practice19391323, 0735702825.5
International Journal of Sustainability in Higher Education1467637025.5
Information Research1368161325.5
Journal of Comparative Psychology07357036, 1939208725.5
Health information and libraries journal 14711842, 1471183425.5
Rehabilitation Psychology00905550, 1939154425.5
Research in Autism Spectrum Disorders1750946725.5
Innovations in Education and Teaching International14703297, 1470330025.5
New directions for child and adolescent development15348687, 1520324725.5
School Psychology International14617374, 0143034325.5
Disability and Society13600508, 0968759925.5
Child and Adolescent Mental Health1475357X, 1475358825.5
International Journal of Rehabilitation Research03425282, 1473566025.5
Journal of Occupational Health13489585, 1341914525.5
Learning Organization969647425.5
Journal of Psychoeducational Assessment15575144, 0734282925.5
Electronic Library 264047325.5
International Journal of Educational Management0951354X25.5
Knowledge Management Research and Practice 14778238, 1477824625.5
Quality Assurance in Education968488325.5
Cognitive Neuropsychiatry14640619, 1354680525.5
Journal of Laryngology and Otology17485460, 0022215125.5
Library Hi Tech 737883125.5
Infant and Child Development15227227, 1522721925.5
Information and Learning Science 2398534825.5
Journal of Deaf Studies and Deaf Education14657325, 1081415925.5
Journal of Child Sexual Abuse10538712, 1547067925.5
Research on Social Work Practice10497315, 1552758125.5
American Journal of Otolaryngology–Head and Neck Medicine and Surgery1532818X, 0196070925.5
Canadian Psychology708559125.5
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma10926771, 1545083X25.5
Journal of Psychoactive Drugs279107225.5
Psychological Reports00332941, 1558691X25.5
Infants and Young Children08963746, 1550508125.5
Innovative Higher Education07425627, 1573175825.5
Journal of Individual Differences21512299, 1614000125.5
TechTrends8756389425.5
Journal of Career Development08948453, 1573354825.5
Journal of Intellectual Disabilities17446295, 1744630925.5
Educational Studies03055698, 1465340025.5
Serials Review98791325.5
Educational Assessment10627197, 1532697725.5
International Journal of Mental Health and Addiction15571882, 1557187425.5
Journal of Economic Education22048525.5
Review of Industrial Organization0889938X, 1573716025.5
Teacher Development13664530, 1747512025.5
American Journal of Audiology10590889, 1558913725.5
Education and training in Autism and Developmental Disabilities 2154164725.5
Intervention in School and Clinic10534512, 1538481025.5
Journal of Early Intervention1053815125.5
College and Research Libraries News 21506698, 0099008625.5
Criminal Behaviour and Mental Health09579664, 1471285725.5
Disability and Rehabilitation. Assistive technology17483115, 1748310725.5
Family and Community Health01606379, 1550505725.5
Current Psychology19364733, 1046131025.5
Disability and Health Journal19366574, 1876758325.5
International Journal of Lifelong Education1464519X, 0260137025.5
Knowledge Organization 943744425.5
The American Journal of Family Therapy (The American Journal of Family Therapy)192618725.5
VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems2059589125.5
Journal of Occupational Science1442759125.5
LIBER Quarterly1435520525.5
Measurement and Evaluation in Counseling and Development07481756, 1947630225.5
Malaysian Journal of Library and Information Science 1394623425.5
Serials Librarian 15411095, 0361526X25.5
Teacher Educator  08878730, 1938810125.5
Australian Journal of Teacher Education  1835517X, 0313537325.5
Australian Psychologist00050067, 1742954425.5
Experimental Aging Research10964657, 0361073X25.5
Open Learning 02680513, 1469995825.5
World Patent Information 172219025.5
ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders18666647, 1866611625.5
Journal of Family Therapy14676427, 0163444525.5
Canadian Journal of Program Evaluation834151625.5
Community, Work and Family14693615, 1366880325.5
Industrial and Organizational Psychology17549426, 1754943425.5
Journal of Bodywork and Movement Therapies15329283, 1360859225.5
Asian Journal of Psychiatry18762018, 1876202625.5
Journal of Developmental and Physical Disabilities1056263X, 1573358025.5
Military Psychology15327876, 0899560525.5
Rehabilitation Counseling Bulletin00343552, 1538485325.5
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology17483115, 1748310725.5
European Early Childhood Education Research Journal 1350293X, 1752180725.5
Improving Schools13654802, 1475758325.5
Journal of Organizational Behavior Management01608061, 1540860425.5
Studying Teacher Education17425972, 1742596425.5
Australian Journal of Psychology00049530, 1742953625.5
Digital Library Perspectives 2059581625.5
Early Years 14724421, 0957514625.5
Information Services and Use 01675265, 1875878925.5
Theory and Research in Education17413192, 1477878525.5
Journal of Child and Adolescent Substance Abuse1067828X25.5
Behavioral Interventions 10720847, 1099078X25.5
British Journal of Learning Disabilities 14683156, 1354418725.5
Journal of Early Childhood Teacher Education17455642, 1090102725.5
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities17411130, 1741112225.5
Libri 24266725.5
Topics in spinal Cord Injury Rehabilitation19455763, 1082074425.5
Informing Science15214672, 1547968425.5
Journal of Loss and Trauma15325024, 1532503225.5
Psychology Research and Behavior Management1179157825.5
Qualitative Research in Psychology14780895, 1478088725.5
American Journal of Distance Education 08923647, 1538928625
Asian American Journal of Psychology19481985, 1948199325
Australian Academic and Research Libraries 00048623, 1839471X25
Children and Schools1532875925
International Journal of Data Mining and Bioinformatics17485681, 1748567325
Journal of Research in Childhood Education256854325
Journal of Educational Administration and History14787431, 0022062025
Europe’s Journal of Psychology1841041325
Evidence Based Library and Information Practice1715720X25
Industry and Higher Education20436858, 0950422225
Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 22113649, 2211365725
Education, Citizenship and Social Justice17461987, 1746197925
International Information and Library Review 10959297, 1057231725
Journal of Child and Adolescent Trauma19361521, 1936153X25
Seminars in Hearing07340451, 1098895525
American Archivist 360908125
Education for Information18758649, 0167832925
Electronic Journal of e-Learning1479440325
Research in Learning Technology21567077, 2156706925
Review Journal of Autism and Developmental Disorders 21957177, 2195718525
Turkish Online Journal of Distance Education1302648835
Computers in the Schools07380569, 1528703325
Family Journal1066480725
Journal of Education for Students Placed at Risk1082466925
Knowledge Management and E-Learning2073790425
South African Journal of Education20763433, 0256010025
American Journal of Psychiatric Rehabilitation15487768, 1548777625
Digital Education Review2013914425
London Review of Education14748460, 1474847925
International Journal of Technology Enhanced Learning17535263, 1753525525
Journal of Comparative Family Studies47232825
Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities19315872, 1931586425
Journal of Motor Learning and Development23253215, 2325319325
Couple and Family Psychology: Research and Practice21604096, 2160410X25
Issues in Science and Technology Librarianship1092120625
Journal of Children’s Services1746666025
Conflict Resolution Quarterly15365581, 1541150825
Child and Family Behavior Therapy1545228X, 0731710725
Deafness & Education International14643154, 1557069X25
International journal of Play therapy1555682425
Journal of College Counseling21611882, 1099039925
Journal of Electronic Resources Librarianship 1941126X, 1941127825
Journal of Teacher Education for Sustainability16914147, 1691553425
Policy Futures in Education1478210325
Counseling outcome Research and Evaluation21501378, 2150138625
Journal of Social Distress and the Homeless1573658X, 1053078925
Advances in school mental health promotion20498535, 1754730X25
DESIDOC Journal of Library and Information Technology 09740643, 0976465825
Journal of International Advanced Otology1308764925
Terminology15699994, 0929997125
College Teaching  87567555, 1930829935
International Journal of Game-Based Learning21556857, 2155684925
International Journal of Game-Based Learning (IJGBL)21556857, 2155684925
Journal of New Approaches in Educational Research   2254733925
Scandinavian Journal of Disability Research17453011, 1501741925
Journal of Audiology and Otology23841621, 2384171025
Library Leadership and Management 19458851, 1945886X25
Journal of Family Social Work1052215825
European Journal of Contemporary Education23049650, 2305674625
Journal of Addiction & Offender Counseling10553835, 2161187425
Journal of the History of the Behavioral Sciences00225061, 1520669625
Vulnerable Children and Youth Studies17450136, 1745012825
Australian Journal of Language and Literacy (AJLL)1038156225
European Journal for Philosophy of Religion1689831125
Journal of Information Ethics1061932125
Journal of Employment Counseling21611920, 0022078735
Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies20377924, 2037793235
Journal of Continuing Higher Education19484801, 0737736335
Curriculum Perspectives  159786835
European Education19447086, 1056493435
Journal of Rehabilitation22415435
International Education Journal1443147535
International Journal of School and Educational Psychology21683603, 2168361134.5
D-Lib Magazine1082987334.5
International Journal of Knowledge Management Studies17438276, 1743826834.5
Journal of Curriculum and Pedagogy  15505170, 2156815434.5
Teachers College Record01614681, 1467962034.5
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching  1609491334.5
Library Philosophy and Practice1522022234.5
Journal of Entrepreneurship Education15282651, 1098839434.5
Journal of E-Learning and Knowledge Society 18266223, 1971882934.5
Empirical Research in Vocational Education and Training18776337, 1877634534.5
Mental Health, Religion and Culture14699737, 1367467634.5
Journal of Family Practice15337294, 0094350934.5
International Journal of Dream Research1866795334.5
Journal of Otology1672293034.5
Lecture Notes in Control and Information Sciences170864334.5
Webology1735188X34.5
International Journal of Disability, Development and Education 1465346X, 1034912X34.5
Information Resources Management Journal15337979, 1040162834.5
Canadian Journal of School Psychology829573534.5
Journal of Visual Impairment & Blindness0145482X34.5
International Journal of Information Science and Management20088310, 2008830234.5
Iranian Journal of Public Health22516085, 2251609334.5
Journal of Information and Knowledge Management02196492, 1793692634.5
Library Collections, Acquisition and Technical Services14649055, 1873182134.5
Teaching Public Administration01447394, 2047872034.5
BioPsychoSocial Medicine1751075934.5
Library Hi Tech News741905834.5
American Annals of the Deaf15430375, 0002726X34.5
British Journal of Visual Impairment17445809, 0264619634.5
international journal of developmental disabilities20473877, 2047386934.5
New Educational Review1732672934.5
Adultspan Journal21610029, 1524681734.5
Canadian Journal of Information and Library Science 1195096X34.5
Cataloging and Classification Quarterly 01639374, 0898008X34.5
Journal of the Australian Library and Information Association24750158, 2475016634.5
Strategy and Leadership1087857234.5
International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies  15481107, 1548109334.5
Japanese Psychological Research00215368, 1468588434.5
Journal of Information Science and Engineering1016236434.5
International Journal of Innovation and Learning14718197, 1741808934
Educational Leadership  13178434
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management17415098, 1368275X34
International Journal of Knowledge Management15480666, 1548065834
New Directions for Teaching and Learning  271063334
New Zealand Journal of Psychology0112109X34
Information Discovery and Delivery 2398624734
Research in Occupational Stress and Well Being1479355534
Journal of Occupational Therapy, Schools, and Early Intervention19411243, 1941125134
Journal of Family Psychotherapy08975353, 1540408034
Technical Services Quarterly731713134
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy0814723X34
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies1744263X, 1744262134
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools20556365, 2055637334
Journal of Library Metadata19375034, 1938638934
Intelligent Systems Reference Library18684394, 1868440834
Australian Journal of Rehabilitation Counselling13238922, 1838605934
Rehabilitation Oncology23812427, 2168380834
International Journal of Psychological Research20117922, 2011208434
Computers in Libraries1041791534
Sociological Focus00380237, 2162112834
Australian Journal of Learning Difficulties19404158, 1940416634
Journal of Phenomenological Psychology15691624, 0047266234
Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy19409214, 1528916834
Journal of Psychological and Educational Research2247153734
Open Psychology Journal1874350134
Psychological Studies00332968, 0974986134
Women and Therapy02703149, 1541031534
Educational Practice & Theory   1323577X34
Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour2050882434
Psychological Thought2193728134
Asian Education and Development Studies20463170, 2046316234
Journal of Digital Information Management972727234
Iranian Rehabilitation Journal17353602, 1735361034
Psykhe07182228, 0717029734
Ceskoslovenska Psychologie18046436, 0009062X34
Psychological Perspectives00332925, 1556303034
Psikhologicheskii Zhurnal205959234
Acta Colombiana de Psicologia19099711, 0123915534
Iranian Journal of rehabilitation (Iranian rehabilitation  Journal )17353602, 1735361034
History of Education14645130, 0046760X34
African Journal of Disability22267220, 2223917034
Arabic Sciences and Philosophy   09574239, 1474052434
Review of Metaphysics   15494853, 0034663234
Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal1029441434
Journal of Family History15525473, 0363199034
Islamic Philosophy, Theology and Science: Texts and Studies169872934
Journal for Social Action in Counseling and Psychology2159814234
Volta Review42863934
Psychology, Journal of the Higher School of Economics1813891833.5
لیست مجلات


برای مشاهده لیست همه ی
  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.مطالب مرتبط

16 آذر روز دانشجو بر همه ی دانشجویان مبارک باددسامبر 7, 2021

ليست اسامي نشريات معتبر علمي- پژوهشي – علوم تربيتي و…دسامبر 7, 2021

تحلیل تماتیک چیست؟ روشهای شناسایی الگوها یا تم ها در بطن…دسامبر 7, 2021

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

مقاله نویسی

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها

یکی از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران  تهیه و جستجوی  متغیر ها  ( فصل دوم)می باشد که بایستی با استفاده از منابع داخلی و خارجی نوشته شود. معمولاً دانشجویان بعد از جستجوی فراوان  و صرف هزینه گزاف به آن چه مورد نظرشان بوده است دست پیدا    نمی کنند و مطالبی را پیدا می کنند که یا منابع آن قدیمی است یا اینکه منابع آن مشخص نیست   . بعضی از دانشجویان اقدام به خرید پایان نامه می کنند، و بعد از خرید آن متوجه می شوند که آن چه می خواستند اصلاً در این پایان نامه ها موجود نیست چون بیشتر این پایان نا مه ها غیر علمی اند و به چیزهای حاشیه ای که یک دانشجو حتی در سطح  کارشناسی هم به آسانی  می تواند آن ها را بنویسد، می پردازند. آن ها دارای صفحات مقدماتی  زیاد   هستند و به فصل دوم ( مبانی نظری و پژوهشی) که اکثر محققان به منابع علمی آن دسترسی ندارند و یا زمان کافی برای جمع آوری مطالب آن ندارند و  مشکل اصلی محققان در جمع آوری همین مطالب می باشد، نمی پردازند، ما معتقدیم اگر مبانی آماده در اختیار محققان گذاشته شود آن ها  زمان بیشتری برای پرداختن به سایر فصل ها که کار اصلی آن هاست- در اختیار خواهند داشت  و می توانند تولید علمی بیشتر و دقیق تری داشته باشند، پس ما در این سایت سعی کرده ایم با تهیه و آماده کردن بعضی از متغیر ها این مشکلات را از بین ببریم . مدعی نیستیم که همه ی منابع را بررسی کرده ایم ولی سعی کرده ایم که مطالب علمی با منابع مشخص را گرد آوری نماییم. نکته دیگر اینکه فرمت استفاده شده در این سایت به صورتی است که فایل آن  قابل ویرایش می باشد و هزینه آن حتی کم تر از  تایپ صفحات می باشد   (هر صفحه 500 تومان).  این مطالب حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش در حوزه ی روانشناسی و علوم تربیتی می باشد.

( متن ها به اندازه کاغذ A4 با فونت B Lotus  رقم 14 ، فاصله خطوط 5/1 ، فاصله از هر چهار   سمت 2.5  نوشته شده اند و همراه متن منابع نیز ارائه می گردد).

 

توجه : برای پیداکردن  مبانی نظری می توانید  کلید ctrl +F را فشار داده و سپس  نام یا قسمتی از نام آن را در کادر بنویسید.

کد

عنوان مبانی نظری و پژوهشی

تعداد صفحه

تعداد منبع استفاده شده

مبلغ (تومان)

خرید

A1

مدیریت زمان

61

36

30000

A2

فرسودگی شغلی

58

70

29000

A3

کانون کنترل

43

48

21500

A4

سلامت سازمانی مدارس

 

46

60

23000

A5

انگیزش شغلی

49

27

24500

A6

اوقات فراغت

48

34

24000

A7

تعهد سازمانی

54

59

27000

A8

سبک رهبری

44

39

22000

A9

ارزشیابی دوره های آموزشی

 

13

4

6500

A10

آموزش نیروی انسانی (آموزش ضمن خدمت

 

48

69

24000

A11

هوش چند گانه

50

43

25000

A12

عزت نفس

20

32

10000

A13

سلامت روانی  

56

78

28000

A14

خود پنداره  

52

78

26000

A15

شخصیت  

26

78

13000

 

A16

ارزشیابی تحصیلی

8

11

4000

A17

تحلیل محتوای کتب درسی

30

11

15000

A18

طرح شغلی مدیریت آموزشگاهی

112

29

20000

 

 

در صورتیکه مبانی نظری مورد نظرتان در این لیست نبود می توانید از طریق واتساپ به شماره 09143444846 پیام بفرستید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور اینجا کلیک کنید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

اگر برای نوشتن پایان نامه یا مقاله ی  خود  (از مرحله پروپوزال تا دفاع) نیاز به کمک دارید

و مشاور می خواهید می توانید با یکی از روش های ذیل با ما  در تماس باشید .

روش های تماس:

Mobile : 09102194672  & 09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

مکس کیودا MAXQDA) ) نرم افزار تجزیه و تحلیل کیفی داده ها

MAXQDA یک نرم افزار حرفه ای برای تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و کیفی است. این نرم افزار به عنوان یک  برنامه ی جهانی جهت آنالیز انواع داده های ساختارنیافته مانند مصاحبه ها، مقالات، رسانه ها، نظر سنجی، توییت ها و … است. می توان از MAXQDA برای مدیریت پروژه های کامل تحقیقاتی استفاده نمود. انواع داده های مربوط به مصاحبه ها، گروه های تمرکز، نظرسنجی آنلاین، صفحات وب، تصاویر، فایل های صوتی و تصویری، صفحات گسترده، داده های کتابشناسی و حتی توییت توییتر و … را وارد کرد و از امکاناتی نظیر سازماندهی این داده ها در گروه های مختلف، ارتباط داده آن ها به یکدیگر، به اشتراک گذاری و همچنین مقایسه ی کار های صورت گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده نمود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار MAXQDA:
– سازماندهی و دسته بندی داده ها
– کدگذاری اطلاعات مهم با کد، رنگ، سمبل و …
– کدگذاری اسناد متنی
– ارائه ی مدل های متناسب با پژوهش پس از کدگذاری سندهای تحقیقاتی
– بازیابی بخش های کد شده تنها با یک کلیک
– استفاده از MAXQDA برای کد کردن مستقیم فایل های صوتی و ویدیویی بدون نیاز به ایجاد Transcript
– ادغام داده های کمی با پروژه
– مصورسازی و تست  تئوری ها
– گزارش گیری و استخراج نتایج بررسی داده ها

دانلود رایگان نرم افزار MAXQda