کتاب ملت عشق

فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد.
هرگاه بتوانیم یکی را بدون چشمداشت و حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشیم ،
در اصل در بهشتیم.
هر گاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده شویم،
با سر به جهنم افتاده ایم.

برگرفته از کتاب ملت عشق

#الیف_شافاک