چگونه در تعاملات اجتماعی خود اثرگذارباشیم؟

۳ راهکار اصلی را باید در گوش کردن رعایت کنیم

درک_کردن
برای درک هر موضوع باید  به خوبی به آن گوش دهیم.
پیش فرض ها و قضاوت ها را کنار بگذارید و اگر نیاز است یادداشت بردارید.
برآنچه می شنوید متمرکز باقی بمانید

فکر_کردن
درباره ی آنچه می شنوید فکر کنید. سعی کنید معنای آن را متوجه شوید.
اگر نیاز است درباره ی آن سوال کنید

بازخورد_دادن
آنچه را که از حرف های طرف مقابل درک کرده اید، با بیان خودتان برای او بازگو کنید.
با اینکار متوجه می شوید که آیا به درستی مقصود گوینده را متوجه شده اید یا خیر؟
به گوینده فرصت دهید تا مقصودش را برای شما روشن کند.