پرسشنامه ی تصور از خود بک

 پرسشنامه ی تصور از خود بک

Beck Self- Concept Test (BSCT)

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها ، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود روش ها و پرسشنامه های مختلفی تهیه شده است. ویژگی شخصیتی که در این مقیاس ها مورد بررسی قرار می گیرد ، عبارت است از توانایی ارائه ی مفهومی از خود. یکی از روشهای رایج برای بررسی تصور از خود ، آزمون تصور از خود بک (BSCT) است. این آزمون که در سال ۱۹۷۸ توسط بک و استیر و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است ، دارای ۲۵ ماده است.این ۲۵ ماده عبارتند از: قیافه[۱] ،، معلومات[۲] ، آزمندی[۳]، حافظه[۴]، بذله گویی[۵] ، هوش[۶] ،، محبوبیت[۷] ، جاذبه ی جنسی[۸] ، شخصیت[۹] ، تنبلی[۱۰] ،، خودخواهی[۱۱] ، وضع ظاهر[۱۲] ، خوش خلقی[۱۳] ، استقلال[۱۴] ،، مرتب و پاکیزه بودن[۱۵] ، موفقیت[۱۶] ، مهربانی[۱۷] ، یادگیری[۱۸] ،، حسادت[۱۹] ، سختکوشی[۲۰] ، توانایی خواندن[۲۱]به اتمام رساندن کارها[۲۲] ، هشیاری از خود[۲۳] ، ورزشکاری[۲۴]  و بی رحمی.[۲۵]

بر اساس تحقیقات بک و همکاران (۱۹۹۲) این مقیاس ۵ جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از : توانایی ذهنی[۲۶] ، کارآمدی شغلی[۲۷] ، جذابیت جسمانی[۲۸] ، مهارت های اجتماعی[۲۹] و عیب ها و حسن ها[۳۰] . به عقیده ی مؤلفان نحوه ی توصیف افراد درر زمینه های فوق با یکدیگر متفاوت است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. همچنین  همراه آن  ۴ مقاله مربوطه و به صورت رایگان وجود دارد .

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد