پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه های استاندارد – برگه 2

  

انواع پرسشنامه های استاندارد در 3برگه آمده است.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “


Q50-1پرخاشگری باس و پری (جدید)AQ(29سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

۵۰-۲پرخاشگری زاهدی فر و همکاران(۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q50-3-مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلینویلسون (۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 صفحه – 1 مقاله رایگان پایه )

50,000 ریال – خرید

Q51شخصیتی مرزی جکسون و کلاریج( STB) اصلاحیه محمد زاده و همکاران(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52شخصیتی آیزنک(۹۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52-2شخصیتی آیزنک اصلاحیه ایرانی(۵۷ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q52-3شخصیتی آیزنک نوجوانان(۸۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q53شخصیتی ۵ عاملی نئو(۶۰سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q53-2پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI)( ۵۶۶ سوال – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q53-3پرسشنامه شخصیتی (GWPQ)گری – ویلسون ( ۱۲۰ سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

40,000 ریال – خرید

q53-4 – پرسشنامه شخصیت خودشیفته(NPI-16) آمز ( ۱۶ عبارت – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط- )

40,000 ریال – خرید

Q53-4-2-پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988) – ( 40 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله مرتبط- )

70,000 ریال – خرید

q53-5- پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “( ۱۲۵عبارت – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

q53-6- پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی PDf کتل ( ۱۸۷عبارت – ۲۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q53-7- پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ ( ۱۷۵عبارت – ۴۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۱ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q53-8- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) – ( 66عبارت – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 2 مقاله رایگان- )

60,000 ریال – خرید

q53-9- آزمون تیپ شخصیتی A و B بورتنر ( 25عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 3 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q53-10- پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS)یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004) ( 24عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 8 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

Q53-11- پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002) – ( 30عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 5 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

Q53-12- مقیاس سه صفت تاریک شخصیت ( 12عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 1 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

Q54سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرین(۹۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q54-2- پرسشنامه رفتار کاریابی(۱۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q54-3- پرسشنامه باورهای کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q54-4- پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – ) [

40,000 ریال – خرید

q54-5- پرسشنامه بازاریابی حسی هولتن و همکاران(2009)(26سوال – 13صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q54-6- پرسشنامه بازاریابی حسی (نجاتی، 1393)  (24سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q54-7- پرسشنامه موثر بودن کمپین لاکستون و همکاران(2014)(24سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q54-8- پرسشنامه آشفتگی بازار از ترینور و همکاران (2011 )(5سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5 مقاله رایگان )-

70,000 ریال – خرید

q54-9- پرسشنامه استراتژی های ورود به بازار بین المللی کیانی(1394)- (28سوال – 12صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )-

70,000 ریال – خرید

Q55باورهای خودکارآمدی عمومی( GSE-10) شوارتز(۱۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q55-2- پرسشنامه خودکارآمدی محمود و باکر(2016) – (9 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

Q55-3- پرسشنامه خودکارآمدی موریس (2001)(21 سوال -10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه)

50,000 ریال – خرید

Q56خودکارآمدی عمومی شرر(۱۷ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57خودپنداره تحصیلی یی یسن چن(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-2خودپنداره راجرز(۲۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-3- خود پنداره راج کمارا ساراسوات(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q57-4- آزمون مفهوم خویشتن بک (۲۶ سوال – ۱۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q57-5- پرسشنامه خود پنداره کودکان دکتر اس. بی. آهلووالیا (CSCS ) – (80سوال – 11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q57-6- پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان (فضلی،1372)(28سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q57-7- مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)- – (80سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q58خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن(۳۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q58-2 – پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس MSSS (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۶ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q58-3 – پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان ( MTEBI ) (21 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q58-4-مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)- (10 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 4 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q58-5- پرسشنامه ی والدگری آلاباما (45سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه ای )

70,000 ریال – خرید

Q59وسواس فکری عملی پادوا(39سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q59-2وسواس فکری – عملی هاجسون و راسمن(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q59-3وسواس فکری عملی ییل براون(۱۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q59-4- پرسشنامه افکار وسواسی- (۴۴- OBQ) – (۴۴سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

Q59-5- پرسشنامه ي وسواسي جبري ونكوور ( توردارسون و همكاران 2004) ( VOCI)- ( 55سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4 مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q59-6- پرسشنامه افکار ناکارآمد دی الکساندرو و بورتون (2006) ( 22سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q60شخصیت وسواس فکری-عملی گیب و همکارانش(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q60-2 – پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R) فوا و همکاران(۱۸سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۵ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q60-3-پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس ( TCQ )-

40,000 ریال – خرید

Q61مقیاس وسواس مرگ- عبدالخالق (DOS) (۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q61-2پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰)( ۱۵ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دارای ۹ مقاله رایگان ) قیمت

30,000 ریال – خرید

Q62چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)(۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q62-2چک لیست توانایی فردیتغییر یافته حسین زاده و همکاران(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q62-3-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ(39 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -یک مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q63 – مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (۲۴ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64 – پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶ (۳۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64-2 -پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی) فراگیر کنتاکی KIMS -(۳۹ سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

40,000 ریال – خرید

Q64-3- پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ) FMI-SFفرم کوتاه( والاچ و همکاران(2006) – (14 عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 12مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q64-4- پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)(48 عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q64-5- پرسشنامه ذهن آگاهی- براون و رایان (15 عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 26مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q65عاطفه خود آگاهی تانجنی و همکاران(۱۶ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q65-2مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)(۲۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

20,000 ریال – خرید

Q65-3- پرسشنامه خود کنترلی تانجی  و همکاران (دو فرم 13 و 36 عبارتی )(2 فرم 13 و 36 عبارتی – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q65-4- پرسشنامه استاندارد خود توسعه ای پرالت (2008)(6عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q65-5- پرسش‌نامه خود انضباطی (بر اساس نظریه هافمن و کاستل) – (50عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

Q66جو ایمنی زیدی و همکاران ۳۷ سوالی(۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67جو ایمنی زیدی و همکاران ۲۰ سوالی(۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67-2جو ایمنی نوردیک(۵۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q67-3پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه(۳۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q67-4- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q67-4-2- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (1990)(16 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 1 مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

Q68عوامل حفاظت کننده فردی سپرینگر IFPIاصلاحیه ایرانی(۶۱سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q69مشاهده حرکتی کودکان(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q69-2- مقیاس تمایل کودکان به کنترل ( گویرا ، کراوشا و هاوسمن ، 1993)- (16 سوال -4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه رایگان )-

70,000 ریال – خرید

Q70مهارت های اجتماعی ماتسون(۵۶سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q71مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر(۳۹ سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

30,000 ریال – خرید

Q72مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا(۳۴ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q72-2پرسشنامه (CTDA)گرایش به تفکرانتقادی ریتکس(۳۴ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q72-3-پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q72-4- پرسشنامه تفکر سازنده CTI اپشتین و مایر ( 1989 ) (30 سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q73مهارتهای ارتباطی بین فردی(۱۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q73-2- پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس(۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q73-3-پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)-(34سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q73-4- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۳۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله )

40,000 ریال – خرید

Q73-5- – پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۶ مقاله )

40,000 ریال – خرید

– Q73-6پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۲۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۴ مقاله )[

40,000 ریال – خرید

q73-7-پرسشنامه مهارت های ارتباطی (وکیلی و همکاران ) (30سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه1 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q73-8- پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) 65 سوالی(65سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q73-9- پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) – 54 سوالی  اصلاحیه (محمودی و همکاران، 1395)(54سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q74پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی کودکان (فرم معلمان) گرشام و الیوت(۴۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله و سایر فرم های مقیاس به زبان اصلی – )

40,000 ریال – خرید

Q75همدردی با بیمار _JSPE-HP حجت و همکارن(۲۰ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q75-2- مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران (7 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q75-2-2-مقیاس فاجعه آمیزی درد PCS (سالیون و همکاران، 1995) (13 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه )

50,000 ریال – خرید

Q76کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک(۳۹سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q77کیفیت زندگی ۳۶- SF36 سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲ مقاله رایگان –

40,000 ریال – خرید

q77-2- پرسشنامه کیفیت زندگی زنان یائسه (هیلدیچ و همکاران)- (۲۶عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q78کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(۲۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q78-1-پرسشنامه شیوه زندگی لوگان و همکاران(۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q78-2- پرسشنامه مهارت های زندگی ( فرم کوتاه )- (۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

-Q78-3- پرسشنامه سر زندگی ودسی ( ۱۹۹۷ )- (۸ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q78-4-پرسشنامه مهارتهای زندگی محمدخانی و همکاران (۱۳۸۵)- (۱۴۴سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q78-5- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر(LSQ)- (54 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

50,000 ریال – خرید

Q78-6-مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393) – (33 سوال – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q78-6- مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)- (33عبارت – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q78-7- پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)- (66 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q78-7-2- پرسشنامه سبک زندگی والس – (44 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q79- امید به زندگی(۳۳ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q80ناامیدی کودکان کازدین(۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q81جهت گیری زندگی شییر(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q81-2- پرسشنامه  های خوش بینی   ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)- (۱۰سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

Q82اختلال تنیدگی پس از ضربه ( می سی سی پی) (۳۹ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۵۵۰۰)

55,000 ریال – خرید

Q83چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R(90 سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

HSCL –Q83-2فهرست نشانه ای هاپکینز( ۵۸سوال – به همراه ۱مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q84غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ(۱۸ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q85-1ارزیابی شدت اختلال مانیا(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q86-1تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین ۲۶ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

50,000 ریال – خرید

Q86-2تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین۴۸ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

50,000 ریال – خرید

Q86-3تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) فرم معم ۳۹ سوالی -( دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

40,000 ریال – خرید

q86-3-2- پرسشنامه درجه بندی SNAP-IV – اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)- ( 18سوال -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

q86-4- سیاهه ¬ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین (۱۱۳ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q86-5- پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم(TRF) 11 الی ۱۸ ساله (۱۱۳ عبارتی – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q86-6- سیاهه ¬ی رفتاری خود سنجی ( YSR)نوجوان (۱۱۲ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q86-7- پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان ( فرم  معلمان – 30 عبارتی ) (مایکل راتر 1967) (30 عبارت – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q87باورهای غیر منطقی (جونز) (۱۰۰ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۴ مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

q87-2-آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)-(40 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

Q88آزمون تصویر تن (فیشر)

50,000 ریال – خرید

Q88-2پرسشنامه ی تصور از خود بک( ۲۵سوال – به همراه ۴ مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-3 – پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود – کش و همکاران ( ۶۹عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-4 – پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن ( ۳۱عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-5- مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS ) آبادی (۱۹۸۸) – ( ۱۲عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q88-6-پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI )- ( 19 عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q88-7- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ) ( 69 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q88-8- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 46 عبارتی- (MBSRQ) ( 46 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q88-9- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)( 47عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q88-10- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه بهرام و همکاران (1391)( 36عبارت – به همراه 4 مقاله رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q88-11-پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه عبدالملکی و همکاران (1389)( 56عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q89استرس شغلی بیمارستانی(۳۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q89-2 -پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس ( ۱۲عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

۸۹-۳- مقیاس تنش درک شده PSS-4 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۴عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-۴- مقیاس تنش درک شده PSS-10 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۱۰عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-۵- مقیاس تنش درک شده PSS-14 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( 14 عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

۸۹-6- مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون ) ( 32عبارت – به همراه9 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-7- Q- پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ( فرم بلند ) OSI- R نسخه تجدید نظر شده ( 140 عبارت – 33 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q89-8- مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (IUJSI ) صفارزاده و شکر کن (1377) – (34سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

q89-9- پرسشنامه استرس شغلی کامکاری و همکاران (1381) – – (27سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q89-10- پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ  رایس(1992) – (57سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

Q90شرایط پراسترس اندلر(۴۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q90-2- آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI پیکل و همکاران(۱۹۷۱) اصلاحیه مهاجرانی (۶۹سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q90-3- پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن و همکاران(1999) – (46 سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q92مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت)(۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q93قضاوت اخلاق(۵۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q94- مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۵ مقاله رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q95میزان همدلی در کودکان خردسال(۱۱ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q96-مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)-(10سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q97سلامت عمومی گلدبرگ(۲۸سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q98سلامت عمومی گلدبرگ (فرم کوتاه) (۱۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q98-2- آزمون شخصیتی SCLR90 سلامت عمومی(۹۰سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید
Q98-2-2- پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی (scl 25) یا پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))
70,000 ریال – خرید

q98-3- پرسشنامه غربالگری سلامت روان 42 – DASS لاویبوند و لاویبوند (1995)- (42 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه ای رایگان )

80,000 ریال – خرید

q98-4- مقياس شکايات روان تني تاکاتا و ساکاتا (2004) (30سوال -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q99تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی دزوریلا(۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) [

50,000 ریال – خرید

Q99-2- پرسشنامه حل مسئله پارکر (20سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q100حل مسئله هیپنر و پترسون(۳۵سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان)

70,000 ریال – خرید

Q100-2- آزمون حل خلاق مساله باسادر CPS (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q101- باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین(۴۰سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q102تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

20,000 ریال – خرید

Q103بدرفتاری ‎فیدل(۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q104کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (RDA )

50,000 ریال – خرید

Q105- پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی(۲۶ سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q106دلزدگی زناشویی پاینز(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (CBM)

50,000 ریال – خرید

Q107سازگاری زناشویی گراهام بی.اسپنیر۱۹۷۶( DAS) – تعداد ۳۲سوال — ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۱ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q107-2 فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن(RDAS) (۱۴ سوال — ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۰ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q107-3آزمون سازگاری زناشویی (LWMAT)لاک_ والاس (۱۵سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q107-4- مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشـر (100 سوال -13 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

Q108پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۱۵سوال — ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q108-0-1-مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی(جدیری، و جان‌بزرگی، ۱۳۸۸)( ۵۰سوال — ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-1پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی(۴۷سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی(۳۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-1-3- پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن(۲۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q108-1-4- پرسشنامه رضایت زناشویی (فرم کوتاه) بلوم و محرابیان(1998)(14سوال — 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q108-2پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه)(۵۱ سوال — ۵ ۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q108-4 – پرسشنامه صمیمیت زوجین M I Qووندن بروک و هانس برتمن(۵۶سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۴ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q108-5-پرسشنامه تعهد زناشویی ( DCI ) آدامز و جونز(۴۴سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۸مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

q108-6- پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ(10سوال -13 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 7مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-6-2-پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی) ATIS (واتلی، 2008)– (12سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q108-6-2-2 – مقیاس استعداد روابط فرازناشویی در زنان ( قلیزاده و همکاران، 1400) -(30سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله رایگان – )

50,000 ریال – خرید

q108-7- پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان2 بعدی (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000) (36سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-8- مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR– اصلاحیه (پناغی و همکارانش ،1392) – (30سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-9 – پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن42 عبارتی (DSI-R )-(43 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-10- پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینیشده اسکورن46 عبارتی (DSI )–(46 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q108-11 – پرسشنامه خرسندی زناشویی  (ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز، 1973 ) (10 عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q109 – پرسشنامه(PFQ) احساس مثبت به همسر(۱۷سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲مقاله رایگان- )[

40,000 ریال – خرید

Q109-2-پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی(۲۲سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q109-3-مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر لارسون (1992) اصلاحیه رجبی، فردوسی و شهبازی (1390) –(20سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- )

50,000 ریال – خرید

Q110- مقیاس انتظار از ازدواج (MES) جونز و نلسون(۴۰سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q110-2- شاخص بی ثباتی ازدواج( MII) احتمال طلاق (۱۴سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q110-3-پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی(RES) -چارلز ئی . کینگ، و اندرو کریسچنسن(۱۹سوال-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q110-4- پرسشنامه رفتار تعارض زناشویی(۲۳سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان )[

40,000 ریال – خرید

Q110-5-پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس ( ۲۰۰۰)(۱۸سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

40,000 ریال – خرید

q110-6-پرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج (دلخومش و همکاران، 1386)- (46 گویه -10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

q110-7-مقیاس رمانتیک بودن rrs (آتریج و همکاران 1998 ) – (311 گویه -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

50,000 ریال – خرید

q110-8-مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مویس، کاریستوفیدز و دیسماریس (2009)- (27 گویه -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله مرتبط رایگان ) –

50,000 ریال – خرید

q110-9- پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1994) Gottman – (24 گویه -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله مرتبط رایگان )

70,000 ریال – خرید

q110-10- پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده  (MCQ-R)- (54 گویه -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

80,000 ریال – خرید

q110-11- پرسشنامه تعارضات زناشویی  (براتي و ثنايي ،1375)  – (42 گویه -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان )

80,000 ریال – خرید

q110-12- پرســشنامــه وضــعيت زناشــويي گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)(28گویه -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

70,000 ریال – خرید

q110-13- آزمون رغبت به ازدواج (پرساد)(24گویه -9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q111نگرش فرزند به والدین(۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q111-2- مقیاس پدر ی دیک (FS) – ( 64 گویه – ۵ صفحه- دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری – به همراه دو مقاله رایگان

40,000 ریال – خرید

Q112-1پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40)اندروز و همکاران(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

40,000 ریال – خرید

Q112-2پرسشنامه سبک های دفاعی سوالی (۷۷ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

40,000 ریال – خرید

Q112-3اقدام برای رشد فردی(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه یک مقاله- )

40,000 ریال – خرید

Q113افسردگی مرکز اپیدمیولوژیک(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q114باورهای مربوط به افسردگی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q115افسردگی بک ۲(۲۱سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

[Q115-2اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ( CDI) ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (۲۷سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

40,000 ریال – خرید

Q115-3 – مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS)کانتر و همکاران(۲۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q115-4 – پرسشنامه افسردگی سما(۳۰سوال -۱۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q115-5 -مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)- (10سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله رایگان )

Q115-6-مقیاس افسردگی دانشجویان USDI کاواجا و برایدن (۳۰سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q115-7-پرسشنامه افسردگی کودکان ( CDI)ماریا کواس (۲۷سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

Q115-8-مقياس افسردگی مردان Magovcevic and Addis (2008) (44سوال -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q115-9- مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-II (2002)- (11سوال -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q116ادراک شیوه والدین Pops آرجی رابینز (۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۲ مقاله رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

Q117-1سیاهه کمال گرایی هیل(۵۸سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q117-2سیاهه کمال گرایی هیل(۵۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان – )[

40,000 ریال – خرید

q117-3 –پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران (1995) (40 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q117-4- پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( APS)(27 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

q117-5- پرسشنامه کمال گرایی (میرکمالی و عرفانی زاده ، 1392) – (45سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q118عملکرد جنسی زنان(۱۹سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q118- 2 – پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان(۵ سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q118-3-پرسشنامه مسائل جنسیMSQ اسنل ، فیشرو والترز (1993) -(61 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 2مقاله رایگان )

60,000 ریال – خرید

Q118-4-مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014) -(12 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 1مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

q118-5- پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان روزن و همکارانش (۱۹۹۷)- (15 سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 6 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-6- مقیاس خودکارآمدي جنسی- کنش وري نعوظی (25 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-7- مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)- (9 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-8- پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) (22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

q118-9-پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) اصلاحیه سروقد، 1392) (19 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q119رضایت جنسی کرمانی (۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[(HISA)

40,000 ریال – خرید

Q119-2احقاق جنسی هالبرت (۲۵ سوال – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q119-3مقیاس احساس گناه(RMGI) موشر (۵۰سوال – به همراه ۱ مقاله رایگان- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q119-3-2- پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز(1992)(45سوال – به همراه 4 مقاله رایگان- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

70,000 ریال – خرید

q119-4- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ( ISS )   – (25سوال – به همراه 3 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

q119-5- پرسشنامه ي خودكارآمدي جنسي (وزیری و لطفی کاشانی، 1387) – (10سوال – به همراه 8مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q120 نمای مایرز- بریگز(۶۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q121پرسشنامه(MBTI) تیپ شخصیتی(۸۷سوال – ۳۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q122سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه(۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

q122-2- پرسشنامه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ( زاده ﻣﺤﻤﺪي و همکاران، 1387)(38عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

70,000 ریال – خرید

Q123راهبردهای مقابله ای نوجوانان(ACS)فرایدنبرگ و لوییس (۸۰سوال – ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q124راهبردهای مقابله ای لازاروس(۶۶عبارت – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q124-2پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) اسمیت(۲۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q124-3-مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر(CISS-SF) (۴۸سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q125ترس از ارزیابی منفی لیری(۱۲سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان – )

40,000 ریال – خرید

Q126تحمل پریشانی ( DTS) سیمونز و گاهر(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q127سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۳ تا ۴ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q128سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۴ تا ۱۶ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

40,000 ریال – خرید

Q129سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم معلم) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q130سنجش نقاط قوت و ضعف (خودگزارشی) (۳۰سوال – ۱۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q131- پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) – رابرت، ام، راس(۴۸سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

q131-2- پرسشنامهرابطه والد- کودک پیانتا(1994)(33سوال-10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان- )

70,000 ریال – خرید

q131-3- پرسشنامه تعامل والد- کودک (جرارد، 1994) – (78سوال-9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 7 مقاله رایگان- )

80,000 ریال – خرید

( RFCP) Q132الگوی ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q132-2الگوی ارتباطا ت خانواده ویژه والدین(۲۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

q132-3 – پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و
faces-iii 5891 همکاران(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگانه – )

40,000 ریال – خرید

q132-4- پرسشنامه شرایط خانوادگی(۲۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q132-5- پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)(۳۵سوال – ۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q132-6- پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه (۱۶ سوالی)-(۱۶سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان – )

40,000 ریال – خرید

q132-7- پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین ( RQ) کوندی و همکاران (2016)(9سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان – )

70,000 ریال – خرید

Q133ارزشهای فرهنگ سازمانی هافستد(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q133-2- پرسشنامه نگرش های فرهنگی(فرهنگ سازمانی) هافستد (25 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه )

70,000 ریال – خرید

Q134سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایان دانشجویان(۳۶سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q135شادکامی مونش(۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله – )

40,000 ریال – خرید

Q136شادکامی آکسفورد(۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q136-2- پرسشنامه شادی و نشاط(۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

40,000 ریال – خرید

Q136-3- سیاهه شادکامی فوردایس(IFHI) – اصفهان(۴۸سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )-

40,000 ریال – خرید

Q137هوش های چندگانه میداس(۴۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -( MIDAS) – ) –

50,000 ریال – خرید

Q137-2-آزمون هوش های چند گانه(۸۰سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q137-3- پرسشنامه هوش چندگانه در هندبال(شهابی و همکاران،1384)(37سوال -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 5 مقاله رایگان )

50,000 ریال – خرید

Q138پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن تجدید نظر شده (۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

50,000 ریال – خرید

Q139مقیاس ادراک کودک از والدین(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q139-2-پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) نوربخش ( ۱۳۹۱ ) -(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

40,000 ریال – خرید

q139-3- پرسشنامه خشم در کودکان -(15 سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

70,000 ریال – خرید

Q140مقیاس انتظارات پیام دانشجو(۱۳سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q141- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی (۱۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

q141-2- پرسشنامه عوامل موثر بر عادت رسانه ای مخاطب وانگ و همکاران(2014)- (9سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

50,000 ریال – خرید

Q142مقیاس سنجش اضطراب علوم(۶۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q143مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان (۱۶سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144مقیاس ناامیدی بک(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144-2امید به زندگی از دیدگاه اسلامی (خلیلیان و همکاران) (۳۳سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q144-3امید به زندگی حلاجیان(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

40,000 ریال – خرید

Q144-4امید به زندگی میلر

50,000 ریال – خرید

Q144-5 امید به زندگی اشنایدر( سوال ۱۲- به همراه ۵مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

25,000 ریال – خرید

Q145مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ( Dass) (۳۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q146نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان(۱۲سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q147مقیاس انگیزه تأیید(۷۲سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q147-2انگیزه پیشرفت هرمنس(۲۹سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q148پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان(۱۱سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

Q149پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF-(36سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

50,000 ریال – خرید

 Q150مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHAPS) (۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[
50,000 ریال – خرید
  

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، این برگه دوم لیست پرسشنامه هاست، برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد