پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استانداردبرگه3

پرسشنامه های استاندارد برگه 3

مقاله نویسی
پرسشنامه های استاندارد برگه 3

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، این برگه سوم لیست پرسشنامه هاست، برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

کد پرسشنامه عنوان پرسشنامه

 Q151خود اثربخشی شیرر و مادوکس(۲۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

Q151-2- پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان ( SEQ – C ) اصلاحیه طهماسب (23 عبارت- 4 صفحه – 5 مقاله پایه )

Q151-3-  پرسشنامه خودبازداری ( SRS ) وینبرگر و شوارتز ( 1990)  –(30 عبارت- 7 صفحه – 4 مقاله پایه )

Q152-ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر(۴۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q152-2- پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)(POSQ)(12 عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 مقاله پایه رایگان )

Q153تعارض کار –  خانواده  (کارلسون و کاکمار و ویلیامز، ) (۱۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q154موفقیت / ارتقاء رادسیپ(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q155مدیریت دانش لی و چانگ(۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )


Q155-2-مدیریت دانش (۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۷ مقاله رایگان )

Q155-3- پرسشنامه تسهیم دانش  (یان پو، 2013 ) (6 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 9 مقاله رایگان ) 

q155-4- پرسشنامه مدیریت دانش (رحیمی و همکاران، 20011)(26 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان ) 

q155-5- پرسشنامه مدیریت دانش ليائو و وو (2013) (21 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 2 مقاله رایگان )


 Q156مقیاس صمیمیت(واکر و تامپسون(۱۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ))

Q156-2مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر  MSI (۱۷سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله  )

 Q157فرسودگی  تحصیلی (  School – Burnout Inventory) (سالما و همکاران) (۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q157-1: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مزلچ ( ویرایش رستمی وهمکاران)(۱۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۸ مقاله رایگان- )

Q157-2پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی نوشته سواری (۱۲عبارت  -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q157-2-2- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ( PASS) نسخه دانشجو (۲۷عبارت  -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان مربوطه – )

Q157-3 – پرسشنامه هیجان های تحصیلی(AEQ) پکران (۱۵۵عبارت  -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

q157-3-2- پرسشنامه هیجان کلاسی ( تیتث ورث و همکاران ، 2010) –  (13عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

q157-4- مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان(۵عبارت  -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله رایگان- )

q157-5 – مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (۱۶عبارت  -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

q157-6- پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( ۱۹۸۴ ) (۲۴عبارت  -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

Q157-7-زمینه‌یابی خود ادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)‏ – 

(30عبارت  -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان- ) 

Q157-8- مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10 ( شوارزر و جریوسلم 1996 )- (10عبارت  -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- ) 

 

Q157-9- پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان (1999) –(30عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- ) 

q157-10- پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا (55عبارت  -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

 Q158تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران ) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

 Q159مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن ( ESS) (بندورا) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
 Q160هوش هیجانی در ورزش  (لان و همکاران) (۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )
 Q160-2تنظیم رفتار ورزشی  مارکلند و توبین (BREQ-2) – فرم بازنگری شده ایرانی(۱۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q160-2-2-پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش چریس کن و الین(۲۰۰۸) -(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  به همراه ۳ مقاله رایگان)

Q160-3-پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی PMQ-(30سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۵ مقاله رایگان)

Q160-4-مقیاس پرخاشگری وخشم رقابتی درورزشکاران (ماکسول و موریس، 2007) -(12سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۵ مقاله رایگان)

q160-5-پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری  (هری ج. مارتین ، 1976)  -(28 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

q160-6-پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران  یا خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی  (SASI Psych)(1993)- -(60 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

q160-7- پرسشنامه اضطراب رقابتی (SCAT) مارتینز-(15 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 2 مقاله پایه)

q160-8- پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 ( تجدید نظر شده) –(17 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 مقاله پایه)

q160-9- پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش احمدزاده و همکاران(1393) – (30 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 1 مقاله پایه)

 Q161آزمون ادراک تعامل اجتماعی  « کارول گلاس »(۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

 Q162شیوه های برخورد در اختلافات زناشویی( CTS-2) (۷۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

Q162-2-پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش خشونت خانگی علیه زنان(22سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 1 مقاله رایگان   )

Q162-2- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن  ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391) –(71عبارت  – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2 مقاله رایگان   )


 Q163جهت گیری مذهبی آلپورت(۲۱سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

 Q163-2مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادت اسلامی(۴۵ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 Q163-3فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)(۱۴عبارت-   به همراه ۶ مقاله رایگان- ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

Q163-4پرسشنامه مقابله مذهبی  متناسب با فرهنگ اسلامی(۱۱عبارت-   به همراه ۶ مقاله رایگان- ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

۱۶۳-۵-Q- پرسشنامه وسواس مذهبیPIOS پن (۱۹عبارت-   به همراه ۴ مقاله رایگان- ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q-163-6- آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه(۲۵عبارت-   به همراه ۱۲ مقاله رایگان- ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q163-7- آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(۱۳۹۰) (۲۶عبارت-   به همراه ۴ مقاله رایگان- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q163-8- مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان (معنوی پور و پاشا شریفی ،1382) (51عبارت-   به همراه1 مقاله رایگان- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q163-9- جهت گیری مذهبی (45 عبارت – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله رایگان )

q163-10 –پرسشنامه  دینداری (سراج زاده و پویافر، 1388 ) –(29 عبارت – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2مقاله رایگان ) –  

q163-11- آزمون پایبندی مذهبی (جان بزرگی، 1388) –(60 عبارت – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله رایگان ) –

q163-12- پرسشنامه باورهای مذهبی جورج (1998)(دو فرم 33 و 15 عبارت – 12  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان ) –

 Q164راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)   ( پینتریچ و دی گروت) (۲۲سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q164-2 – پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران  (۴۰سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

q164-3 – پرسشنامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) پالسانی و شارما (۴۵سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

q164-4- پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران(۲۰سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله رایگان- )

q164-5-پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) – (۱۲سوال -۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان)

q164-6- ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )   – (43 عبارت -۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان)

q164-7- پرسشنامه یادگیری وارک (VARK )   – (16 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان)

q164-8 – پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)(14 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله رایگان )

q164-9- پرسشنامه تجدیدنظر شده دو عاملی فرایند مطالعه (R-SPQ-2F) بیگز،کمبر و لیونگ (2001) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -4 مقاله رایگان )

q164-10- پرسشنامه یادگیری الکترونیکی دانشجویان واتکیز و همکاران(2004) (25 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -5 مقاله رایگان )

 Q165عملکرد شغلی پاترسون(۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

 Q166فهرست وارسی عملکرد:وظیفه ای(بیرن وهمکاران) و زمینه ای ( کونوی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q166-2- پرسشنامه مدیریت عملکرد(۱۲ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

 Q167وجدان کاری (کاستا و مک گرا) (۱۶سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[
 Q167-2شیفتگی کاری باکر(۱۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q167-3پرسشنامه کیفیت زندگی کاری(QWL)والتون (۳۵سوال –  به همراه ۴ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 Q168تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی(۳۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

q168-2 – پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی(erq) گروس و جان (۲۰۰۳) – (۱۰سوال –  به همراه  مقاله علمی پژوهشی  رایگان- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q168-3 – مقیاس دشواری در تنظیم هیجان DERSگرتز و روئمر مقياس  (2004 ) – (36 سوال –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q168-4 – مقیاس دشواریهای بین فردی 47 عبارتی – پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام (1996) –(47 سوال –  به همراه  5 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

q168-5- مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی (25سوال –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

q168-6 –مقیاس دشواریهای بین فردی 29 عبارتی –  پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام (1996) اصلاحیه فتح   و همکارانش (1392). inventory of interpersonal problems-29 (29عبارت –  به همراه  6 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

q168-7- مقیاس لغزش شناختی ، میرز و رولین(1985) – (35 عبارت –  به همراه  3 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q169شیوه های  فرزندپروری والدین (بامریند) (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q170رضایت زناشویی فورز و السون(۳۵سوال – ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q169-2- مقیاس شیوه فرزند پروری پارکر (MOS) (1997)(15 عبارت –  به همراه  2 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

q169-3- پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت(۱۹۹۵)(32 عبارت –  به همراه  2 مقاله علمی پژوهشی  رایگان- 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

q170-2- پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)  بشارت (11384)(20سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه  )

q170-3-عملکرد جنسی زناشویی  ( MSFSفرج نیا و همکاران (1393 ) (60 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه  )

q170-4- مقیاس نگرش جنسی (SAS) 25 عبارتی (25 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه  )

q170-5- فرم کوتاه مقیاس نگرش جنسی (SAS) 18 عبارتی (18 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه  )

 Q171مقیاس اثر بخشی زندگی( مارشال و ریچارد) (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

 Q172هوش هیجانی بار – ان(۹۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q172- 2- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ( 1996 ) – (33سوال – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله پایه )

 Q173هوش معنوی جامع ( ISIS)آمرام و دایر ( ۸۳ سوال- ۸  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )


 Q174هوش معنوی جامع ( ISIS) آمرام و دایر    (۴۰ سوال – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –  )

Q174-2- پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸)(۹۷ سوال – ۷  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مرتبط رایگان –  )

Q174-3-  پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی(SWBS) ) پولوتزین و الیسون (۱۳سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان

Q174-4- پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (۴۰سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳ مقاله مرتبط رایگان

Q174-5-پرسشنامه بهزيستي معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) (10 سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان)

Q174-6-پرسشنامه سرمایه معنوي اسلامي (گلپور و همکاران، 1393) (10 سوال –۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان)

q174-7- پرسشنامه سرمایه معنوی (گل پرور و همکاران ،1394)- (21عبارت –7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله مرتبط رایگان)

 Q175پرسشنامه آلکسی تیمیای TASتورنتو (۲۰ سوال –  به همراه چندین مقاله – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q176پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان صفار نیا (۲۲ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q176-2: مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۲۱سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

q176-3: پرسشنامه سبک های دلبستگی به خدا – فرم خلاصه شده M-SAS (غباری بناب)(۱۶ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q176-4- پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید(۱۹۹۰) – (۱۸ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 

Q176-5-پرسشنامه روابط میانی دلبستگی ( KCAQ )دلبستگی کودکان در دوره ی میانی – هالپرن و کاپنبرگ (2006)- (20 سوال –  به همراه 1 مقاله رایگان- 4  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q176-6 – آزمون دلبستگی به والدین و همسالان   (  IPPA ) (75 سوال سه بخش هر بخش 25 سوال  –  به همراه 5 مقاله  پایه – 12  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری   )

q176-7- پرسشنامه وابستگی به دیگران (48 سوال –  به همراه 1 مقاله  – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری   )

Q177فرم کوتاه پرسشنامه(MCQ-30) فراشناخت ولز – (۳۰ سوال –  به همراه ۳ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q177-2- پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله (کریمی و  سالاری فر ،۱۳۸۰) – (۱۷ سوال – ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q177-3-پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد ( 2002 )  –(30 سوال – 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – مقاله بیس رایگان )

Q178 پرسشنامه نگرانی(PSWQ) ایالت پنسیلوانیا ( ۱۶ سوال –  به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 

q178-2- مقیاس نگرانی حالت کودکان ‌کوپیتا و همکاران ( 1985) ( 39 سوال –  به همراه 5 مقاله رایگان-3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q179پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN)(کونور و همکاران) ( ۱۷ سوال –  به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q179-2-هراس اجتماعی لیبووتیز ( ۲۷ سوال –  به همراه۴ مقاله رایگان- ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 Q180پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی( ۱۹ سوال –  به همراه ۳ مقاله رایگان- ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q180-1- پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی(۱۵ سوال –  به همراه ۶ مقاله رایگان- ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q180-2- پرسشنامه سنجش نگرش درباره کتاب الکترونیکی CAS (1984) ( 30سوال –   7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – منبع نویسی- یه همراه 3 مقاله پایه  )

 Q181پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)( ۲۰ سوال –   ۶  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 Q182- شاخص کرنل  (فرم  (N2 )  -(  تعداد سوال۱۰۱ –  به همراه ۲مقاله رایگان- ۲  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
 

Q183پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان (ASA) –    (  تعداد۳۳سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- ۲۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q183-2- پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريچي( ۱۹۷۵)(  تعداد40 سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان  )


 Q184پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث(  تعداد۷۶سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q184-2-پرسشنامه هوش اخلاقی لنینک و کیل(  تعداد۴۰سوال-  به همراه ۱۴مقاله رایگان- ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری    )

  Q185پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی  (  تعداد۴۰سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q185-2- پرسشنامه خلاقیت تورنس(  تعداد۶۰سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان- ۲۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q185-3- پرسشنامه خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) (  تعداد۶۰سوال-  به همراه ۳مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q185-4-پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی (طالعی فر و همکاران، ۱۳۸۹)- (  تعداد۱۷سوال-  به همراه ۷مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q185-6- پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب (  تعداد 50 سوال-  به همراه ۷مقاله رایگان- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

q185-7- پرسشنامه خلاقیت سازمانی ليائو و وو (2013)(  تعداد 15 سوال-  به همراه 1مقاله رایگان- 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – تک مولفه ای  )


  Q186 پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد- لیورپول فرم پنج عاملی(O-LIFE ) (  تعداد ۶۹سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q186-2-پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)-(  تعداد ۴۲سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان-۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q186-3- سنجش مهارت های کنترل خشم (PACT)-(  تعداد ۸سوال-  به همراه ۴مقاله رایگان-۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)  )

  Q187پرسشنامه ناپیروی تکانشی (  تعداد۱۷سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )

Q187-2- مقیاس تکانشگری بارات (تعداد۳۰سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

 Q188پرسشنامه سرمایه فکری(  تعداد۴۲سوال-  به همراه ۲مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
 Q189پرسشنامه ارزش های شخصیتی(P.V.Q)(  تعداد۴۰سوال-   ۳۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
   Q190آزمون بررسی ارزشها ( آلپورت)  (  تعداد ۱۵سوال-   ۲۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
  Q191 پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچن (  تعداد۶سوال-  به همراه ۱مقاله رایگان- ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
  Q192 آزمون مازهای پورتئوس (به همراه کلیه مازها و ۲مقاله رایگان- ۲۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )
  Q193  آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی (به همراه ۲مقاله رایگان- ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )خرید

  Q194آزمون ترسیمی تحمل ناکامی (به همراه ۱مقاله رایگان- ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[
 

q195- 2- پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون(2005)(35 سوال، 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 2 مقاله –  )

 Q195مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری مان ۱۹۸۲(DPS) ( پنج سوال، ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )

Q195-2- پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری(GDMS) اسکات و بروس (۱۹۹۵) ( ۲۵ عبارت، ۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه ۴ مقاله  –  )

q195-3- مقیاس ادراک ریسکبنتن (1993)( 7 عبارت، 5  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 1 مقاله  –  )

q195-4- پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 )( 24 عبارت، 5  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 3 مقاله  –  )

q195-5- پرسشنامه رفتار مقابله با ریسک آجزان(1991)( 8 عبارت، 7  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه 3 مقاله  –  )

 Q196مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم بلند( ۴۲سوال، ۱۰  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )

 Q197مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم کوتاه ( ۲۴سوال، ۱۰  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  ، به همراه دو مقاله –  )
  Q198 مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر (pL.S-30) – فرم  بلند   ( ۳۰ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )
   Q199مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر (pL.S-15) – فرم کوتاه   ( ۱۵ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q199-2 – پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ( ۴۵ سوال – ۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۸ مقاله رایگان  – )

Q199-3- مقیاس عشق بوسترن( ۱۴ سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴مقاله رایگان  – )

 

q199-4-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﺿﺮﺑﮥ ﻋﺸﻖ (LTI ) راس (1999) – ( 10 سوال – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله رایگان  – )


Q200پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار( ۲۳ سوال – ۱۵  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – )[zarinpalpaiddownloads id=”339

 

Q201پرسشنامه احساس شکست  گیلبرت و آلن ( ۱۹۹۸)    ( ۱۶سوال – ۴  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q201-2-پرسشنامه ترس از شکست کونروی، ویلو و متزلر ( 2002 )( 5 سوال – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

Q201-3-پرسشنامه ترس از شکست کونروی ( 2001 )( 41 عبارت – 2 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه با یک مقاله رایگان ) –

 Q202پرسشنامه تاب آوری (CD-RIS) کونور و دیویدسون ( ۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴ مقاله –  )

Q202-2-مقیاس خودتاب آوری کلاهنن  (ERS)-( 14سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله –  )

Q202-3-مقیاس تاب آوري وگنیلد و یانگ اصلاحیه نوریان و همکاران (1394)-( 23 گویه  – 4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-


Q202-4-پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی (عثمان، 2004)-( 25 گویه  – 45صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  مقاله پایه )-

 Q203پرسشنامه تاب آوری  تحصیلیARI ساموئلز (۲۰۰۴) ( ۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۵ مقاله –  )

 

Q204پرسشنامه تاب آوری فرایبورگ  (نسخه ی تجدید نظر شده ) ( ۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۶ مقاله –  )

 

Q205آزمون شخصیتی بندر – گشتالت ( ۹ کارت – ۱۳  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری –   )


 Q206مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت( ۲۳سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )
 

Q207آزمون بازبینی شده کمرویی( RSS  ) چیک – بریگز – ( ۱۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱ مقاله – )

 

Q208آزمون پذیرش اجتماعی کراون و مارلو(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸ مقاله – )

 Q209چک لیست بهداشت روانی(MHC)   کومار . (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q210پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد(۱۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )


Q210-2- پرسشنامه گرایش به مصرف مواد (۳۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )

Q210-3- پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد(۱۶سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۸مقاله  رایگان – )

Q210-4-  پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS(36 +5سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۶مقاله  رایگان – )

Q210-5- پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد(۳۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه  ۵مقاله  رایگان – )

Q210-6-پرسشنامه کوتاه مشکلا ت اعتیاد ( SIP-LL)(15سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

Q210-7-پرسشنامه گرایش به مواد گلپرور (54 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

q210-8- مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني ( IARS) – (38 سوال – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری ) 

q210-9- مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل(AOES) ( 34 عبارت – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 5مقاله – )

q210-10- پرسشنامه وابستگی لیدز (LDQ) در افراد وابسته به مصرف مواد و الکل ( 10 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2 مقاله – )

q210-11- پرسشنامه مقياس شدت وابستگي در بين افراد وابسته به مصرف مواد و الکل – گروه گاساپ (1995) ( 5 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 1 مقاله – )

q210-12-شاخص شدت اعتیاد(ASI) (مک للان،1995).-  ( 106 سوال – 12 صفحه PDF – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 6 مقاله و دستورالعمل انگلیسی )

q210-13- آزمون تشخیص اختلالات مصرف مواد (DUDIT )-  ( 11 عبارت – 9  صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 3 مقاله )

  Q211پرسشنامه(CBQ) عقاید وسوسه انگیز (۲۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

  Q212 پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) سادات خشوعی(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q212-2پرسشنامه چند بعدی شوخ طبعی (MSHS) تورسون و پاول(۲۴سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

 Q213پرسشنامه شکست های شناختی شغلی(۳۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q214پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز  (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

 

q214-2- پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی  (26 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2مقاله – )

Q215 پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی(۲۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )

 

q215-2- ابزار صلاحیت پرستاران(CIRN)لیو و همکاران(2007)(58سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 2مقاله – )

Q216پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) اورگان و کانوسکی  –   (۱۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱۴مقاله – )

q216-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران) –   (۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵ مقاله – )

  Q217 سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست(۳۶سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۴مقاله – )

q217-2- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (سازگاری فردی و اجتماعی )(۱۸۰سوال – ۱۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله )

q217-3- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری فردی  )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )

q217-4- آزمون شخصیت سنج کالیفرنیا CTP (فرم سازگاری اجتماعی )(۹۰سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – کلید پاسخ – به همراه ۴مقاله – )


q217-5- پرسشنامه سازگاری بل   فرم بزرگسالان(۱۶۰سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )

q217-6-  پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل   فرم بزرگسالان(۳۲سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۳مقاله – )

q217-7- آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش،۱۳۹۰)(۹۷سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه ۷مقاله – )

q217-8-مقياس سازگاری هيجانیEAM رابيو و همکاران   (2007)  –(28 سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه 1 مقاله – )

Q217-9-پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)(6028 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – به همراه2 مقاله – )


  Q218پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران(Grit-s) – فرم کوتاه (۸سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

  Q219مقیاس اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی(  BASIS-A)- نسخه بزرگسالان (۶۲سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q220پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(MSLSS) هیوبنر (۴۰سوال – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۲مقاله – )
 Q221پرسشنامه کوتاه  سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله )

Q221-2 – مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران(۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

  Q222پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی(CLDQ) ﻛﻠﻮرادو(۲۰سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۱مقاله – )

 Q223پرسشنامه احساس غربت(۳۶سوال – ۸صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۵مقاله – )
  Q224آزمون سنجش ظرفیت حافظه ی فعال (۳۶جمله – ۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله – )

q224-2- ازمون حافظه وکسلر(فرم الف) – ( ۱۰صفحه –  همراه ۱مقاله هنجاریابی – ۴ فایل صوتی راهنما رایگان – )

 

Q224-3- پرسشنامهPRMQ حافظه آینده نگر و گذشته نگر – ( 16جمله – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه ۳مقاله پایه ای رایگان )

Q224-4- پرسشنامه حافظه ی چند عاملی– ( 57 عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – همراه 1مقاله پایه ای رایگان )

Q225پرسشنامه حمایت اجتماعی (SS-A) فیلیپس (۲۳ عبارت – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

 

q225-2- پرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران(1983) SSQ-Sarason تک بعدی(۲7 عبارت – 18صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  – 1 مقاله رایگان  )

Q226- پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مری پروسیدانو و کنیث هلر(۴۰ عبارت(هریک ۲۰ عبارت) – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  –  )

Q227- مقیاس حمایت اجتماعی (MOS-SSS) شربورن و استوارت(۱۹ عبارت- ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان )

q228 – پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند(MSPSS) بعدی (۱۲ عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

Q228-2- مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران 1982 (25 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 5 مقاله رایگان   –  )

Q229- مقیاس حمایت و استرس اجتماعی( DUSOCS) دوک(۲۴ عبارت حمایت۱۲ عبارت  و استرس۱۲ -۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

q229-2 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۲۸  عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۶ مقاله رایگان   –  )

q229-3- پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف (۲۵ عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان   –  )

q229-4- پرسشنامه مشارکت سیاسی-اجتماعی (زارع و روهنده، 1394) –  (16عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان   –  )

q229-5- پرسشنامه خودکارآمدي اجتمـاعی اسـمیت و بتـز، 2000 –  (22عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان   –  ) 


q229-6- پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389) (23عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 2 مقاله رایگان    )

q229-7- پرسشنامه سرمایه اجتماعی فراهاني و همکاران (1393)- (33عبارت-8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش- 5 مقاله پایه)

q229-8- خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) – (22عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 9 مقاله رایگان   –  

q229-9 – پرسشنامه سرمایه اجتماعی (گائینی، 1391 )- (20عبارت-7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه 8 مقاله رایگان )

Q230 – پرسشنامه (PPS) حالت­های روانشناختی مثبت(۹۶عبارت-۱۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )

q230-1 -پرسشنامه اختلال اجتماعی(۲۷عبارت-۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان   –  )


q231- مقیاس (SELSA-S) احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان(۱۴عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان   – )

Q232- مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

۱-Q233- پرسشنامه شفقت خود – فرم بلند (تف و همکاران، ۲۰۰۳) (۲۶عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان   – )

Q233-2 – پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، ۲۰۱۱) (۱۲عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان  )

q234- پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ( CFI ) دنیس و وندر وال (۲۰عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۴ مقاله رایگان)

Q235- پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (۲۰۰۲) (۱۱عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۷ مقاله رایگان )

Q235-2-پرسشنامه اهداف توليد به هنگام  ( JIT ) (18عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )-


Q236- مقیاس نیازهای بنیادی روانی (PNS) – دسی وریان – (۲۱عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

Q237- راهنمای آزمونWCST کارت های ویسکانسین(۳۶صفحه – دارای روایی، پایایی به همراه ۶ مقاله رایگان )

Q238- پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا(۳۷صفحه – دارای روایی، پایایی )

Q239- راهنمای آزمون مکعب های کهس (۷ صفحه- بدون منبع-   )


q240-مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط ( WTC)- (12عبارت-۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۲ مقاله رایگان )

q241-مقیاس مهار افراطی- خصومت ( O – H )- مگارگی، کوک و مندلسون(۲۸عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q242- مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش هارتلند (HFS) -(18عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

q242-3- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1999) (20عبارت-8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

q243-مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی ) PNASS )-(24عبارت-۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

Q244-پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو (۲۰۰۷) -(۲۱عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

Q244-2 -پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل-(23 عبارت-5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

Q245-پرسشنامه حالات خلقی برومز BRUMS-32 item- (۲۳عبارت-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴مقاله رایگان )

q245-2- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه کوتاه فارسی و اعتبارسنجی شده در ایران( خلیلی و همکاران ،1397)(35عبارت-6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله رایگان )

q245-3- پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه بلند 110 عبارتی (110عبارت-11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )

q245-4- پرسشنامه تنظیم خلق منفی(NMR): کاتانزار و میرنز (1990) (30عبارت-7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

Q246-مقیاس سطوح خودانتقادی  (LOSC)تامپسون و زوروف (۲۲عبارت-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )[

Q247- پرسشنامه مزیت رقابتی (۱۷عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )

Q248-مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان(۱۵عبارت -۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷مقاله رایگان )

q248-2- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گولد اسمیت (1980)- (21عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

q248-3- پرسشنامه استاندارد بهره­ وری سازمان اولسانیا و همکاران (2012)(27عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5مقاله رایگان )

q248-4- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (41عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 8مقاله رایگان )

q248-5- پرسشنامه سرمایه انسانی هوگلند(2012)(5 عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q249-مقیاس قلدری ایلی نویز(۱۸عبارت -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴۹مقاله رایگان )[

Q250- پرسشنامه  تدریس فکورانه اکبری و همکارانش (۲۰۱۰) – (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

Q250-2- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (7عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

q251- پرسشنامه اتوماسیون اداری (۴۹عبارت -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۳مقاله رایگان )

Q252- تست هوش ریون کودکان (36 کارت- راهنمای آزمون و روش نمره گذاری -22صفحه )

q253- مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی(کوپلن و رابین، 1998 ، اصلاحیه خوشبخت، 1390) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان )

q254- مقیاس احتمال خودکشی (36عبارت -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

Q254-2- پرسشنامه خودکشی در نوجوانان( ASQ ) (13عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )

Q255-1- پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان ( کردلو) ( 5 مقیاس- 14صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

Q255-2- مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (2002) ( ویژه دانش آموزان و دانشجویان) -(12عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )


Q255-3- پرسشنامه مسئولیت اجتماعی زبیدو سادیاتول ( 2002) -(13عبارت -2صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3مقاله رایگان )

Q255-4- پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی- احمدی آخورمه  و همکاران (1392)( 20 عبارت -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )


Q256- پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II)نسخه دوم -(10عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان )

Q256-2- پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )بوند و همکاران (2011)-(7عبارت -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )

Q256-3- پرسشنامه اجتناب و آمیختگی (گریگو و همکاران، 2005 )- (17عبارت -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6مقاله پایه )-

Q256-4- پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان AFQ-Y گریکو و همکاران (2008)-(8عبارت -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله پایه )-

Q256-5- پرسشنامه اجتناب تجربی چندبعدی گامز و همکارانش (2011) –(62عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1مقاله پایه )-

Q256-6- پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ(25عبارت -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله پایه )-

Q257 – پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377) -(28عبارت -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2مقاله رایگان )

Q258 –  مقياس سنجش بخشودگي بين فردي -(25عبارت -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )

Q259- پرسشنامه باور به دنیای عادلانه -(27 عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

Q260- پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II) -(13عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان )

Q261- پرسشنامه جبران افراطی یانگ -(47عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان )-

Q263- پرسشنامه حساسیت به طرد(RSQ) -(18 عبارت – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

Q264- پرسشنامه باورهاي اساسي نسخه فارسي – نسخه 50 عبارتي اصلاحيه (حجازي و همکاران، 1393)-(50 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 25 مقاله رایگان )-

Q265 – مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ  (2008 )- (124 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه )-

q265-2 – پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ )- (10 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه )

q265-3-پرسشنامه طرحواره اطاعت یانگ – (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

q265-4-پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ (10 عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه1 مقاله پایه )

q265-5- پرسشنامه طرحواره‌های هیجانی لیهی (1390)- (28 عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه2 مقاله پایه ) –

Q266- پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (تدسچی و کالهون ، 1996) –(21 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

Q267- پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی – رفیعی و همکارانش (1394) – (20 عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله پایه )

Q268-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب (PSQI) دانيل جي باي سي و همكارانش (1989)- (18 عبارت – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله پایه )

q269 –پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)-(25 عبارت – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری  )

q270 – ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994) (27 عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6 مقاله رایگان  )

Q271- ﺷــﺎﺧﺺ ﺷــﺪت ﺑــﯽﺧــﻮاﺑﯽISI ( ﻣــﻮرﯾﻦ1993) (5 سوال «7 گویه»  – 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله رایگان  )  

 Q272- پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391)  (51 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8 مقاله رایگان  )   

q273- پرسشنامه سخترویی کوباسا و همکاران (1979) – 10 صفحه-50 عبارت – 5 مقاله پایه رایگان) –

Q274- پرسشنامه راهکارهای استقرار شهر الکترونیک( – 7 صفحه-29 عبارت – 4 مقاله پایه رایگان)

Q275-1- پرسشنامه سواد رسانه ای تامن(1995)(51 عبارت-   – 16صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

Q275-2- پرسشنامه  سواد رسانه  ای ( فلسفی، 1393)(51 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 13 مقاله رایگان  )

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(13 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

q276- مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم(لارمن و کارابنیک ، 2013)(29 عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4 مقاله  و یک پایان نامه رایگان به زبان اصلی  )

q277-1- پرسشنامه سبک مربیگری مک لین و همکاران (2005)- (20 عبارت-   – 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5 مقاله )

q277-2-پرسشنامه مربیگری سازمانی (پارک و همکاران، 2008) – (20 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 4مقاله )

q277-3- پرسشنامه تعامل معلم لارداسمی و کنی(2001) – (48 عبارت-   – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله )

q278- پرسشنامه گرایش به خرافات (310 عبارت-   – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله- پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است. )

q279-پرسشنامه تصویر ذهنی از خدا کلاین(1993)- (27 عبارت-   – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3مقاله )

q280- پرسشنامه رفتار رانندگي منچستر(MDBQ)-(50عبارت-   – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله )

q280-2-پرسشنامه رفتار رانندگان اتوبوس –(15 عبارت-   – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 9مقاله )

q281- پرسشنامه رضایت مراجع (لارسن و همکاران، 1979)- (8 عبارت-   – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله )

q282- مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگارکشیدن (شور و همکـاران،2000) –(17عبارت-   – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله )

q283- پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006) Benet Benet – (9سوال –   – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله )

q284- مقياس كوتاه و بومي سالمند آزاري –(23عبارت-   – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله )

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.