وین دایر Wayne Walter Dyer

‌اگر فکر می‌کنید هزینه رسیدن به اهدافتان زیاد است؛ پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید!!

وین دایر