نصیحت نه!

اگر بدانید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی‌‌ کنند
هیچگاه پرگویی نخواهید کرد!

مگر وکیل و یا دکتر باشید
و آنها برای شنیدن صحبت‌ هایتان پول خرج کرده باشند!

✍ برنارد شا