علاقه یا تعهد

تفاوت اساسی بین علاقه وتعهد وجود دارد. وقتی علاقه ای دارید تا کاری را انجام دهید؛ فقط زمانی آن کار را انجام می دهید که برای شما آسان و مناسب است. وقتی متعهد هستید تا کاری را انجام دهید؛ هیچ بهانه ای را نمی پذیرید و فقط پیامد های ناشی از انجام دادن آن کار را می آفرینید. 

کنث بلانچارد – نویسنده کتاب های پرفروش در زمینه مدیریت