عادتهایى که معجزه می کند:

➖با ملایمت سخن بگوئید
➖عمیق نفس بکشید
➖شیک لباس بپوشید
➖صبورانه کار کنید
➖نجیبانه رفتار کنید
➖همواره پس انداز کنید
➖عاقلانه بخورید
➖کافى بخوابید
➖بى باکانه عمل کنید
➖خلاقانه بیندیشید
➖صادقانه عشق بورزید
➖هوشمندانه خرج کنید

✔خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد. هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی کنید و از حال لذت ببرید…