شادی ما، حاصل جمع موفقیت ما و مقایسه با دیگران است

شادی ما، حاصل جمع موفقیت ما و مقایسه با دیگران است

? پژوهشگران دانشگاه UCL در لندن معادله‌ای جدید را طراحی کرده‌اند که نشان می‌دهد چگونه شادی ما نتیجه‌ای از تعامل تجربیات ما و مقایسه آن با بهبود دیگران است. این تیم پژوهشی در سال ۲۰۱۴ معادله‌ای را طراحی کردند که شادی را پیش‌بینی کرده و اهمیت انتظارات فرد را برجسته می‌کند. نسخه تغییریافته و به‌روزشده این فرمول همچنین موفقیت دیگران را نیز درنظرمی‌گیرد.

? یافته‌های این پژوهش ، نشان می‌دهد که نابرابری شادی را به شکل متوسط کاهش می‌دهد. در این آزمایش،شرکت‌کننده‌ها دست به شرط‌بندی می‌زدند و همچنین از نتیجه شرط‌بندی دیگران مطلع می‌شدند.
به‌طورمتوسط، زمانی که فرد برنده می‌شد، در صورت برنده شدن هم‌بازی‌اش شادتر از زمانی بود که هم‌بازی‌اش می‌باخت. این تفاوت را می‌توان به احساس گناه نسبت داد؛ به‌همین‌ترتیب، زمانی که فرد بازنده می‌شد در صورتی شادتر بود که هم‌بازی‌اش هم می‌باخت تا زمانی که می‌برد. این پدیده را می‌توان به حسادت نسبت داد.

? یکی از پژوهشگران می‌گوید: «معادله ما می‌تواند به‌دقت پیش‌بینی کند که شادی افراد نه‌تنها در نتیجه تجربیات آن‌هاست، بلکه از تجربیات اطرافیان هم نشأت می‌گیرد.

به شکل متوسط، ما زمانی که دیگران بیشتر یا کمتر از ما داشته باشند، شادی کمتری داریم. اما این اتفاق در هر فرد شدت مختلفی دارد. جالب این جاست که این معادله به ما اجازه می‌دهد تا پیش‌بینی کنیم که فرد تا چه حدی در یک موقعیت جداگانه سخاوتمند خواهد بود و از او خواسته می‌شود تا پول کمی را به فرد دیگری بدهد.
دقیقاً مبتنی بر تاثیر نابرابری بر شادی افراد، می‌توان پیش‌بینی کرد که فرد تا چه حد نیکوکار خواهد بود.»

⁣منبع: ماهنامه سپیده دانایی