سه چیز حیاتی برای شاد بودن

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است
کاری برای انجام دادن
کسی برای دوست داشتن
امید به فردای بهتر

✍توماس ادی