سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره:

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره:

?بپذیریش، تغییرش بدهی، رهایش کنی.

اگر نمیتوانی بپذیری، تغییرش بده؛ اگر نمیتونی تغییرش بدی، رهایش کن