زندگی یک پژواک است، هر آنچه که می فرستید، باز می گردد.

زندگی یک پژواک است، هر آنچه که می فرستید، باز می گردد.

هر آنچه که می کارید، درو می کنید.

هر آنچه که می دهید، می گیرید.

هر آنچه که در دیگران می بینید، در شما وجود دارد.

یادتان باشد، زندگی یک پژواک است،

همیشه به سوی شما باز می گردد،

پس همیشه خوبی کنید.