ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم :

۱- به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.
۲- تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.
۳- به نیاز دیگران بیش از نیاز خود بها می دهید.
۴- نسبت به انجام کاری که صحیح بوده احساس گناه می کنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند.
۵- با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود، از خود دفاع نمی کنیم.
۶- دایما احساس خود را مخفی نگه می داریم.
۷- آشکارا به دنبال جلب توجه دیگران هستیم.
۸- دایما سعی در خوشحال کردن دیگران داریم.
۹- خود را در احاطه همراهان بد قرار می دهیم.
۱۰- خود را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، بزک می کنیم.