خریدهای اخیر جنابعالی

کار عزیز : خرید های اخیر جنابعالی این موارد می باشند.