حلزون درونت را پیدا کن!

حلزون درونت را پیدا کن!

 جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی بنام “مدوز” و انواع حلزون های دریایی است ، هر از گاهی این عروس دریایی حلزون های کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد .

اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود! ، حلزون به دیواره ی مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند!

زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد ، دیگر خبری از عروس دریایی نیست ، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است!

بعضی از ما همانند چتر دریایی هستیم که حلزون درونمان ما را آرام آرام از درون می خورد ، حلزون درون ما می تواند : عصبانیت، دلواپسی، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع,حرص و زیاده خواهی باشد ،

این حلزون هاآرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندان های خود وجود ما را می جوند ، آرامتر از آنچه که فکر می کنیم ….

حال هنگامی که شاید به خود بیاییم متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است ، کمی بیشتر برای شناخت خود وقت بگذرانیم ، بیشتر خود را بشناسیم.