جدول خلاصه آزمون های بررسی رابطه دو متغیر

آزمون های بررسی رابطه دو متغیر

در spss  را بطه  دو متغیر، اگر داده ها غیر نرمال یا اینکه متغیر ها در سطح اسمی و رتبه ای اندازه گیری شده باشند  از جداول دو بعدی برای بررسی رابطه استفاده می شود. البته اگر متغیر مستقل اسمی و وابسته فاصله ای یا نسبی باشد از آزمون های مقایسه ای (مانند تی تست و  تحلیل واریانس ) استفاده می شود   و اگر داده ها نرمال، رابطه خطی و هردو متغیر فاصله ای یا نسبی و مستقل  باشند از ضریب همبستگی پیرسونr  استفاده می شود و وقتی رابطه معنا دار و شدت آن بالا باشد برای پیش بینی متغیر وابسته از روی متغیر مستقل از رگرسیون استفاده می شود.  خلاصه این انتخاب ها در جدول زیر قابل مشاهده است.

سطح سنجش متغیر ها

آزمون آماری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اسمی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

ترتیبی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

فاصله ای یا نسبی

تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

ترتیبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

ترتیبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

ترتیبی

فاصله ای یا نسبی

تائوکندال ،رو اسپیرمن تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

فاصله ای یا نسبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

فاصله ای یا نسبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

فاصله ای یا نسبی

فاصله ای یا نسبی

پیرسون،رگرسیون

 

برای انجام تجزیه و تحلیل آماری و فصل ۴ پایان نامه با قیمت پایین و کیفیت عالی کلیک بفرمائید.

تحلیل آماری و فصل ۴ پایان نامه