جاده ی موفقیت مستقیم نیست،

جاده ی موفقیت مستقیم نیست،

پیچی دارد به نام “شکست”

دوربرگردانی به نام “سردرگمی”

سرعت گیرهایی به نام “افکار منفی”

و چراغ قرمزهایی به نام “دشمنان”

اما اگر یدکی به نام “اراده”

موتوری به نام “استقامت”

و راننده ای به نام “خدا” داشته باشید

به جایی خواهید رسید که “موفقیت” نامیده می شود

گاهی وقت ها باید یه نقطه بزاری

باز شروع کنی

باز بخندی

باز بجنگی

باز بلند شی و محکمتر باشی

 

گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگویی جز خدا کسی به دادم نمی رسد.