شکر گذاری راهی برای تغییر زندگی

  • شکرگزاری در لحظه حال را فراموش نکنید در طول روز هر از چند گاهی با خود خلوت کنید و مواردی را برشمارید که در آن لحظه برای آن ها شکرگزار هستید. بی شک موهبت های فراوانی در زندگی هر یک از ما وجود دارند اما ما هر روز با بی تفاوتی از کنار آن ها عبور می کنیم بدون این که متوجه شان باشیم. بنابراین چه بهتر است که با کمی جستجو و دقت این موارد را ببینیم و آن ها را در لیست خود بنویسیم.
    برای شکرگزاری حداقل یک همراه داشته باشید اگر دوست یا آشنایی داشته باشید که نوشتن لیست شکرگزاری را با او تمرین کنید بسیار عالی است زیرا میتوانید هر دو به یکدیگر انگیزه دهید. در عین حال حضور آن فرد باعث می شود که حتی در روزهای بسیار سخت هم دست از تمرین کردن برندارید و انگیزه خود را از دست ندهید.
    ادامه دهید تا جایی که به نتیجه برسید، سعی کنید این سپاسگزاری را بصورت مداوم انجام دهید زیرا انرژی این کار شما و زندگی تان را احاطه می کند و اگر وقفه ای ایجاد شود انرژی شکرگزاری کمرنگ میشود. پس خودتان را مجاب کنید که لیست سپاسگزاری را ادامه دهید. به این ترتیب معجزه ای، حس و حال و فضای زندگی تان را رو به رشد پیش خواهد برد.