تفاوت رگرسیون چند گانه و چند متغیره و انواع رگرسیون چند گانه پرکاربرد در علوم انسانی

  • در رگرسیون چندگانه یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل یا پیشگو داریم. ولی در رگرسیون چندمتغیره چند متغیروابسته با چند متغیر مستقل داریم.

تفاوت رگرسیون چند گانه و چند متغیره و انواع رگرسیون چند گانه پرکاربرد در علوم انسانی

نوع متغیر وابسته

نوع رگرسیون چند گانه

فاصله ای – نسبی

خطیLinear

رتبه ای

رتبه ای ordinal

اسمی دو مقوله ای (مثلاً بلی و خیر)

لجستیک Logestic

اسمی چند مقوله ای ( مثلاً محافظه کار، میانه رو، اصلاح طلب)

رگرسیون چند مقوله ای Multinomial logestic