اگر دنبال کسی می گردید که می خواهید دنیای شما را تغییر دهد به آیینه نگاه کنید!