الان اگر به هدفم برسم بعدش چکار باید بکنم؟!!

تا کنون این سوال را از خودتان پرسیده اید ؟!!!

که الان اگر به هدفم برسم بعدش چکار باید بکنم؟!!

یک واقعیت مهم و اساسی در هدف گذاری این است

رسیدن به یک هدف هیچ ارزشی نخواهد داشت

مگر اینکه پیش ازرسیدن به آن هدف های تازه تر

و بزرگتری برای خوددر نظر بگیرید.