اثر زیگارنیک

اثر زیگارنیک

مغز انسان تکالیف ناقص،ناکامل و گنگ را در مقایسه با تکالیف کامل و شفاف،به مدت طولانی تری به خاطر می سپارد،چرا که سعی میکند با فکر کردن به آنها رفع ابهام کند و به یک رضایت درونی برسد.
هرچه بهم ریختگی و کارهای ناتمام در اطرافمان بیشتر باشد تمرکز کمتر خواهد بود.به همین دلیل به داوطلبان کنکور وآزمونها پیشنهاد میشود از تماشای سریال های تلویزیونی دوری کنند چرا که وقتی ادامه سریال به قسمت آینده موکول میشود مغز تا مدتهای طولانی خود را درگیر پیش بینی سرنوشت سریال میکند.
هرکار ناتمام تمرکز وعملکرد ما رابه شدت کاهش میدهد.
راهکار های زیگارنیک:
سعی کنید کارهای ناتمام را اولویت بندی کنید و روی کاغذ بنویسید و تک تک به آنها بپردازید تا پرونده شان بسته شده و از ذهن خارج شوند،خواهید دید ذهن چقدر خالی تر میشود
از باز کردن همزمان چندین کار اصلی و فرعی بپرهیزید پرداختن موازی به چند فعالیت بهره وری مغز شما را کاهش میدهد
اتاق خانه،محل کار و هر محیطی که قرار میگیرید را مرتب و منظم کنید .زندگی پیچیده نیست شاد و ساده زندگی کنید .