آزمون های پیش بینی متغیر ها

آزمون های پیش بینی متغیر ها

 

نوع متغیر ها

تعداد متغیرهای وابسته

تعداد متغیرهای مستقل

مدل تحلیل

مشاهده شده

یک

یک

رگرسیون ساده

مشاهده شده

یک

چند

رگرسیون چندگانه

مشاهده شده

چند

چند

تحلیل مسیر

مکنون

چند

چند

معادلات ساختاری

برای انجام تجزیه و تحلیل آماری و فصل ۴ پایان نامه با قیمت پایین و کیفیت بالا کلیک بفرمائید.

تحلیل آماری و فصل ۴ پایان نامه