آزامش

آرامش شب نصیب ڪسانی ڪه⇩

✨❕دعا دارند ، ادعا ندارند
✨❕نیایش دارند ، نمایش ندارند

✨❕حیا دارند ، ریا ندارند
✨❕رسم دارند ، اسم ندارند