به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری

پرسشنامه سنجش میزان توجه به هوش چندگانه و ابعاد آن از نظر آموزگاران

پرسشنامه سنجش میزان توجه به هوش چندگانه  و ابعاد آن از نظر آموزگاران این پرسشنامه  توسط عزیزی مقدم (۱۳۸۶) و بر اساس ابعاد هوش چندگانه ساخته شده است و دارای ۲۵ سوال می باشد وبرای سنجش  ابعاد زیر طراحی شده است. نوع هوش هوش منطقی –…
ادامه مطلب ...

پرسشنامه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

 پرسشنامه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی  پرسشنامه سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی توسط عزیزی مقدم (۱۳۸۸) ساخته شده است. این پرسشنامه حاوی ۲۳ سوال می باشد و دارای یک مقیاس ۵ امتیازی (۱- بسیار کم ۲- کم۳- متوسط۴-زیاد ۵- بسیار زیاد) می‌باشد. جهت…
ادامه مطلب ...

پرسشنامه سبک رهبری مدیران

پرسشنامه سبک رهبری: پرسشنامه سبک رهبری توسط عبدالهی (۱۳۸۱) با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری باردنز و مترکانس تدوین شده، استفاده شده است. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال می باشد که در…
ادامه مطلب ...

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر مقیاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سوال های دو قطبی می سنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و دیگری انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سوال فقط می تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را در برداشته باشد. از آن…
ادامه مطلب ...

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی این پرسشنامه یک  پرسشنامه ۲۴ سؤالی است که توسط میلر و آلن(۱۹۸۷) طراحی شده و در داخل کشور نیز در تحقیقات متعددی از آن استفاده شده است. برای سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان به کارکنان داده می شود. این پرسشنامه به صورت…
ادامه مطلب ...